Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej

 

WSTĘP:

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjra H. Sucharskiego w Tylmanowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia  4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://zspsucharski.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-10

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklarację  sporządzono dnia 20.09.2020r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tylmanowej.

 

DANE TELEADRESOWE:

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjra H. Sucharskiego

os. Kozielce 296

34-451 Tylmanowa

Tel: 18 262 50 86

email: sptylmanowa@wp.pl

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub braków wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików  nie  jest  dostępna  cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • możliwość zwiększania odległości pomiędzy znakami
 • podświetlane linki
 • elementy aktywne, takie jak odnośniki, banery czy pola formularza mają wyraźny wizualny fokus
 • mapa strony
 • skala szarości
 • jasne tło
 • możliwość zmiany szerokości strony
 • typografia tekstów i kontrasty są zaprojektowane pod kątem czytelności.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 • Ctrl++ (powiększenie)
 • Ctrl+- (pomniejszenie)
 • Ctrl+0 (rozmiar pierwotny)
 • F11 (tryb pełnoekranowy)
 • Ctrl+A (zaznaczenie wszystkiego)
 • Ctrl+C (kopiowanie)
 • Ctrl+S (zapisanie strony)
 • Ctrl+F (szukanie na stronie)
 • Ctrl+P (drukowanie)
 • Ctrl+I (informacje o stronie)
 • Ctrl+Shift+Q (zamknięcie)

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Szerszeń
e-mail: zspszerszen@gmail.com
lub kontakt z sekretariatem szkoły: sptylmanowa@wp.pl
telefon: 182625086
Tę samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca, zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:  https://www.rpo.gov.pl/pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Do budynku Zespołu prowadzi główne wejście, znajdujące się pod adresem  os. Kozielce 296. Prowadzą do niego schody, brak stałego podjazdu dla osób    niepełnosprawnych. Dostępny jest podjazd ruchomy. Dodatkowo szkoła posiada dwa oznaczone wejścia. Nad żadnym z wejść nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Na terenie Zespołu znajduje się 30 miejsc parkingowych oraz wydzielona powierzchnia parkingowa, przeznaczona dla rodziców, którzy przywożą dzieci własnym środkiem transportu. Powierzchnia ta znajduje się po lewej stronie od bramy wjazdowej.
 3. Dla osoby niepełnosprawnej, poruszającej się samochodem, wydzielono 1 miejsce parkingowe tuż przy schodach prowadzących do wejścia głównego.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 5. Po przekroczeniu drzwi wejścia głównego, pokonanie schodów na parter, możliwe jest tylko za pomocą ruchomego podjazdu.
 6. Sekretariat Zespołu usytuowany jest na parterze, po lewej stronie.
 7. W budynku na każdym poziomie (piwnica, parter, 1 piętro, 2 piętro) znajduje się szeroki korytarz, umożliwiający swobodne poruszanie się osoby  na wózku inwalidzkim.
 8. W budynku Zespołu są dwie klatki schodowe.
 9. Budynek nie posiada wind.
 10. W Zespole nie ma toalety dostosowanej do osób niepełnosprawnych.
 11. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 12. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.