Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem reprezentującym całą społeczność uczniowską. Zajmuje się głównie realizacją zadań statutowych, zadań wynikających bezpośrednio z planu pracy szkoły oraz potrzeb uczniów. Spotkania odbywają się raz w miesiącu a w razie potrzeby częściej. Jednym z przewodnich celów jest rozwijanie samorządności w szkole, dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły. Ponadto wzbogacanie i kultywowanie jej tradycji oraz tradycji regionu, przekazywanie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności WSO, Planu Wychowawczego oraz realizacji praw ucznia.

Podejmuje wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, wypoczynku, tworzenia przyjaznej i bezpiecznej atmosfery w szkole, partnerstwa, demokratycznych form współżycia, okazywania szacunku dorosłym i kolegom jak również poszanowania współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły. SU stwarza warunki do rozwijania zainteresowań, uzdolnień, aktywnego uczestnictwa w uroczystościach szkolnych i okolicznościowych, konkursach, zaangażowania w podejmowanie dodatkowych zadań na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego. Zajmuje się również organizacją dyżurów uczniowskich, dyskotek oraz koordynacją wszelkich działań na terenie szkoły.
Warto również podkreślić, ze uczestnictwo w konkursach, uroczystościach itp. daje uczniom możliwość pozyskiwania dodatkowych punktów z zachowania ( zgodnie z zasadami WSO).