Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem reprezentującym całą społeczność uczniowską. Zajmuje się głównie realizacją zadań statutowych, zadań wynikających bezpośrednio z planu pracy szkoły oraz potrzeb uczniów. Spotkania odbywają się raz w miesiącu a w razie potrzeby częściej. Jednym z przewodnich celów jest rozwijanie samorządności w szkole, dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły. Ponadto wzbogacanie i kultywowanie jej tradycji oraz tradycji regionu, przekazywanie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności WSO, Planu Wychowawczego oraz realizacji praw ucznia.

Podejmuje wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, wypoczynku, tworzenia przyjaznej i bezpiecznej atmosfery w szkole, partnerstwa, demokratycznych form współżycia, okazywania szacunku dorosłym i kolegom jak również poszanowania współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły. SU stwarza warunki do rozwijania zainteresowań, uzdolnień, aktywnego uczestnictwa w uroczystościach szkolnych i okolicznościowych, konkursach, zaangażowania w podejmowanie dodatkowych zadań na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego. Zajmuje się również organizacją dyżurów uczniowskich, dyskotek oraz koordynacją wszelkich działań na terenie szkoły.
Warto również podkreślić, ze uczestnictwo w konkursach, uroczystościach itp. daje uczniom możliwość pozyskiwania dodatkowych punktów z zachowania ( zgodnie z zasadami WSO).

Praca SU skupiała się również wokół następujących zadań:

1. Opracowywanie gazetek tematycznych na korytarzu szkolnym.
2. Organizowanie dyżurów uczniowskich.
3. Wykonywanie dekoracji na uroczystości szkolne i okolicznościowe.
4. Organizowanie konkursów, pozyskiwanie sponsora, zakup nagród, wystawki pokonkursowe
5. Zorganizowanie dyskoteki dla klas IV-VI
6. „Akcja sprzątania”- teren wokół szkoły.
7. Zorganizowanie uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej z udziałem zaproszonych gości (nauczycieli emerytów, kwiaty, życzenia)
8. Konkurs z okazji Dnia Edukacji Narodowej „Kompozycja kwiatowa”
9. Dzień Patrona Szkoły – 12 listopada
10. Konkursy z okazji Dnia Patrona Szkoły:
– makieta Westerplatte
– postać mjr Henryka Sucharskiego
– konkurs „W jaki sposób mogę naśladować patrona szkoły”
11. Uroczyste ślubowanie kl.I- włączenie pierwszaków w poczet uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Tylmanowej- rodzice, zaproszeni goście.
12. Zabawa andrzejkowa połączona z wieczorem wróżb
13. Zorganizowanie loterii fantowej- dochód ze sprzedaży w kwocie 80 zł został przeznaczony na adopcję dziecka misyjnego.
14. Akcja charytatywna „Adopcja dziecka misyjnego”
15. Akcja „Znicz”- porządkowanie mogił nauczycieli, oraz poległych zakładników ( znicze, zakup wiązanek)
16. Szkolne Mikołajki
17. Konkurs bożonarodzeniowy : szopek, stroików, ozdób choinkowych
18. Uroczysta wigilia szkolna: wystawienie „Jasełek” wspólne łamanie się opłatkiem i życzenia
19. Dzień Babci i Dziadka w WOK-u w Tylmanowej.