STATUT ZESPOŁU  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY im.mjra HENRYKA SUCHARSKIEGO w TYLMANOWEJ

STATUT     ZESPOŁU

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

im. mjra Henryka Sucharskiego

w Tylmanowej

Tekst jednolity Statutu przyjęty Uchwałą nr …….. Rady Pedagogicznej ….

Spis treści:

Rozdział 1. 3

Przepisy wprowadzające i postanowienia ogólne. 3

Rozdział 2. 4

Cele i zadania Zespołu. 4

Rozdział 3. 13

Zarządzanie Zespołem.. 13

Rozdział 4. 20

Organizacja Zespołu. 20

Rozdział 5. 27

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu. 27

Rozdział 6. 36

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego. 36

Rozdział 7. 56

Uczniowie Zespołu, szczegółowe zasady rekrutacji 56

Rozdział 7a. 65

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 65

Rozdział 8. 68

Ceremoniał Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 68

Rozdział 9. 69

Postanowienia końcowe. 69

Rozdział 1

Przepisy wprowadzające i postanowienia ogólne

§ 1

 1. Ilekroć w Statucie jest mowa, bez bliższego określenia o:
 • Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej;
 • Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne w Tylmanowej;
 • Szkole Podstawowej – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej;
 • ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę z 7 września 1991r.
  o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz.1943 z późn. zm.);
 • ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59);
 • Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu;
 • Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Przedszkolu i Szkole Podstawowej, wchodzące w skład Zespołu;
 • Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu;
 • uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć wychowanków i uczniów jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Zespołu oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów;
 • organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Ochotnica Dolna, z siedzibą
  w Ochotnicy Dolnej, w budynku nr 160, osiedle Dłubacze;
 • organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty;

§ 1 a

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tylmanowej nosi nazwę: „Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej”.
 2. Siedziba Zespołu mieści się Tylmanowej, osiedle Kozielce, nr 296.
 3. W skład Zespołu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
 • Przedszkole Publiczne w Tylmanowej, os. Kozielce nr 296,
 • Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej, os. Kozielce nr 296,
 1. (uchylony).
 2. Zespół jest samorządową jednostką budżetową.

§ 1 b

 1. Zespół używa pieczęci urzędowej: „Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej”.
 2. Wchodzące w skład Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa używają odpowiednio pieczęci:
 3. Zespół Szkolno – Przedszkolny: Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego
  w Tylmanowej.
 4. Zespół Szkolno – Przedszkolny: Przedszkole Publiczne w Tylmanowej.
 5. Dyrektor Zespołu jest Dyrektorem Szkoły Podstawowej lub Dyrektorem Przedszkola
  w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe.

§ 1 c

 1. Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole Podstawowej wynosi 8 lat.
 2. Opieka nad dzieckiem w Przedszkolu wynosi 4 lata.

Rozdział 2

Cele i zadania Zespołu

§ 2

 1. Celem Zespołu jest stworzenie warunków umożliwiających wszechstronny intelektualny
  i emocjonalny rozwój uczniów poprzez odpowiednią organizację kształcenia
  i wychowania oraz działania wspomagające wychowawczą rolę rodziny. Wszystkie działania podejmowane w Zespole muszą mieć na celu dobro uczniów oraz gwarantować im poszanowanie godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej,
  z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, a także promocji zdrowego trybu życia. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
 • zapewnienie opieki nad uczniami,
 • umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki szkolnej przez wychowanków Przedszkola oraz uzyskanie przez uczniów Szkoły Podstawowej świadectwa jej ukończenia,
 • przygotowanie uczniów Szkoły Podstawowej do podjęcia nauki na wyższym poziomie edukacyjnym,
 • rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
 • zapewnienie uczniom wszechstronnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej
  w ramach działalności Zespołu oraz poprzez wyspecjalizowane instytucje,
 • upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa,
 • otaczanie szczególną troską uczniów niepełnosprawnych, a także znajdujących się
  w trudnej sytuacji zdrowotnej, poprzez odpowiednią organizację zajęć, pomoc nauczycieli, specjalistów i kolegów,
 • stwarzanie i utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki
  i wychowania,
 • współdziałanie z rodzicami w sprawach kształcenia i wychowania poprzez włączanie ich zarówno w działania edukacyjne jak i wychowawczo – opiekuńcze,
 • zapewnienie rodzicom informacji o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ich dzieci, a także informowania o zachowaniu dzieci i ich postępach w nauce oraz przyczynach niepowodzeń szkolnych,
 • współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki;
 • prowadzenie działalności innowacyjnej.
 • 2a
 1. Przedszkole realizuje cele wychowania przedszkolnego określone w ustawie i przepisach wykonawczych do ustawy, a w szczególności cele i zadania zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli.
 • Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, realizowane poprzez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwi dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia, dziecka osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 1. Do zadań przedszkola należy:
 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 • tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 • kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 • systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 • organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:
 1. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ze względu na niepełnosprawności sprzężone,
 2. dzieci, u których z indywidualnego programu edukacyjno–terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne;
 • promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom;
 • udzielanie dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno–pedagogicznej.
 1. Przedszkole dla osiągnięcia celów, o których mowa w ust. 2, wspomaga rozwój, wychowuje i kształci dzieci w następujących obszarach:
 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
  i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych oraz wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
 • wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci;
 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
 • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
 • wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
 • wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec);
 • wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 • 2b
 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w obowiązujących aktach prawnych, uwzględniając program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych.
 2. Celem kształcenia ogólnego w Szkole jest:
 • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
  i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
  i etnicznej;
 • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 • rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 • wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 • wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 • wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie
  i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 • zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
 1. Celem edukacji wczesnoszkolnej jest:
 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;
 • zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku dla uzyskania ciągłości procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci, w tym rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 • planowa realizacja programu nauczania szanująca godność uczniów, ich naturalne indywidualne tempo rozwoju, wspierająca indywidualność, oryginalność, wzmacniająca poczucie wartości, zaspokajająca potrzebę poczucia sensu aktywności własnej i współdziałania w grupie;
 • zapewnienie dostępu do wartościowych, w kontekście rozwoju ucznia, źródeł informacji i nowoczesnych technologii;
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie umiejętności samodzielnego uczenia się.
 1. Do najważniejszych zadań Szkoły należy:
 • umożliwienie uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia Szkoły;
 • kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbanie
  o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;
 • przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
 • edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości
  o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
 • kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu;
 • kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji, wychowanie do wartości;
 • podejmowanie odpowiednich kroków w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji;
 • podejmowanie działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości, a uczniom
  z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, a ponadto dostosowanie nauczania do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się;
 • realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;
 • respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń – szkoła – dom rodzinny;
 • rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych ucznia;
 • kształtowanie u ucznia pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości
  w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy;
 • poszanowanie godności ucznia; zapewnienie przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie; zapewnienie dziecku warunków do rozwijania ekspresji plastycznej, muzycznej, teatralnej
  i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;
 • wyposażenie w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów;
 • dbanie o to, aby uczeń mógł nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji
  i możliwości korzystania z nich;
 • sprzyjanie rozwojowi cech osobowości ucznia koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.
 • zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
 • 2c
  1. Zespół realizuje cele i zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia poprzez:
 • kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w podstawach programowych dostosowanych do warunków Przedszkola, Szkoły i wieku uczniów;
 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwość estetycznej i moralnej dziecka oraz indywidualne zdolności twórcze i osobiste zainteresowania;
 • zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym
  i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną;
 • kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego
  i psychicznego;
 • przestrzeganie procedur działań podejmowanych na terenie Zespołu w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa;
 • sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości, przygotowując uczniów do samodzielnego życia w określonych warunkach społeczno-ekonomicznych z poszanowaniem tradycji i historii regionu oraz kraju;
 • wzmacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności do osiągania wartościowych trudnych celów;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć szkolnych i przerw międzylekcyjnych.
  1. W Zespole funkcjonuje monitoring wizyjny.
 • 2d
 1. Zespół zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na rozpoznawaniu
  i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających
  w szczególności z:
 • niepełnosprawności;
 • niedostosowania społecznego;
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • szczególnych uzdolnień;
 • specyficznych trudności w uczeniu się;
 • zaburzeń komunikacji językowej;
 • choroby przewlekłej;
 • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • niepowodzeń edukacyjnych;
 • zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi.
 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest nieodpłatne.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
 3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i inni.
 4. W szkole pomoc udzielana jest w formie:
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • zajęć rewalidacji indywidualnej;
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • porad i konsultacji ze specjalistami;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
 • 2e
  1. W Zespole funkcjonują zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe i inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek danego zespołu.
  2. Do zadań zespołów nauczycielskich należy opracowanie planu pracy i określenie zadań na dany rok szkolny w tym:
 • uzgadnianie sposobów realizacji programów nauczania w celu korelacji treści nauczania różnych zajęć edukacyjnych;
 • opracowanie propozycji kryteriów oceny zachowania uczniów;
 • wyboru podręcznika lub materiału edukacyjnego dla uczniów danej klasy;
 • opracowanie sposobów badania wyników nauczania;
 • organizowanie i przeprowadzanie konkursów przedmiotowych, międzyprzedmiotowych o zasięgu szkolnym i międzyszkolnym;
 • angażowanie rodziców do współpracy z Zespołem;
 • opracowywanie stosownych dokumentów szkolnych.
 1. Zespoły spotykają się w miarę bieżących potrzeb.
 2. Ze spotkań i prac zespołu przewodniczący lub wskazany przez niego członek zespołu sporządza krótkie sprawozdanie na koniec każdego roku szkolnego, w którym uwzględnia się stopień realizacji poszczególnych zadań, efekty i wnioski do dalszej pracy.

Rozdział 3

Zarządzanie Zespołem

 • 3
 1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny określają odrębne przepisy.
 2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Zespołu wyłącznie
  w zakresie i na zasadach określonych w ustawie Prawo oświatowe.
 3. Zespołem kieruje Dyrektor przy pomocy Wicedyrektora.
 4. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Zespołu odpowiada za organizację realizacji zadań w Publicznym Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. mjra H. Sucharskiego w Tylmanowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • 3a
 1. Tryb i zasady powoływania Dyrektora i jego zastępców określają odrębne przepisy.
 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli
  i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje
  w sprawach:
 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu;
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Zespołu.
 1. Dyrektor w szczególności:
 • kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 • raz w roku szkolnym przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu,
 • sprawuje opiekę nad uczniami i dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • (uchylony).
 • (uchylony).
 • dysponujeśrodkami określonymi w planie finansowym Zespołu, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu;
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, dzieciom
  i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół;
 • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
  w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • (uchylony),
 • stwarza warunki do działania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu;
 • odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły i Przedszkola przed organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny;
 • zapewnia warunki do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych;
 • wpływa na kształtowanie twórczej atmosfery w Zespole;
 • odpowiada za powierzone mienie;
 • kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego oraz wydaje decyzje administracyjne w tym zakresie;
 • realizuje zadania związane z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w Szkole i Przedszkolu zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • czuwa nad przestrzeganiem statutu oraz praw i obowiązków uczniów;
 • podejmuje decyzje o zawieszaniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;
 • dopuszcza do użytku w szkole, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, przedstawione przez nauczycieli programy nauczania;
 • dokonuje oceny pracy oraz oceny dorobku zawodowego nauczycieli;
 • prowadzi dokumentację pracy Zespołu zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • współpracuje ze związkami zawodowymi działającymi na terenie Zespołu;
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 • zapewnia pracownikom Zespołu szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów;
 • w celu zapewnienia warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej nad uczniami współpracuje z: podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami
  i z rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych,
  w oparciu o procedury organizacyjne postępowania;
 • wykonuje inne zadania szczególne, zwłaszcza w okresie pandemii COVID-19 organizuje realizację pracy w Zespole, zgodnie z odrębnymi przepisami.
  1. Dyrektor może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie ucznia Szkoły do innej szkoły podstawowej w przypadkach określonych w statucie.
  2. (uchylony);
  3. Szczegółowy zakres zadań Dyrektora, jego kompetencji oraz odpowiedzialności za wyniki pracy określa Wójt Gminy Ochotnica Dolna.
  4. W Zespole tworzy się stanowisko Wicedyrektora.
  5. Wicedyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.
 1. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Wicedyrektora Zespołu przedstawia się następująco:
 • Wicedyrektor podczas nieobecności w pracy Dyrektora Zespołu przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności:
 1. podejmuje decyzje w sprawach pilnych,
 2. podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia Dyrektora, używając własnej pieczątki o treści: „Wicedyrektor Zespołu”,
 3. współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami,
 4. kieruje pracą sekretariatu i personelu obsługi.
 • Obserwuje lekcje nauczycieli, zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego, dokonuje analizy i oceny ich pracy.
 • Ma prawo – w przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego – do podjęcia decyzji w sprawie oraz wystąpienia z wnioskiem o ukaranie go do Dyrektora Zespołu.
 • Może zatrzymać nauczyciela w pracy podczas ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych, jeżeli nie uzupełnił prawidłowo wymaganej dokumentacji szkolnej.
 • Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego.
 • Reprezentuje Dyrektora Zespołu podczas spotkań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Dba o dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów, wypracowuje nowe metody w celu jej poprawienia, na bieżąco rozlicza niezdyscyplinowanych.
 • Podczas nieobecności Dyrektora Zespołu organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i prowadzi ich zapis w dzienniku elektronicznym.
 • Kontroluje prowadzenie dokumentacji szkolnej klas I-VIII: dziennik elektroniczny oraz inne dzienniki zgodnie z harmonogramem zawartym w planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny.
 • Terminowo realizuje zadania ujęte w planie nadzoru pedagogicznego Dyrektora Zespołu, za które jest odpowiedzialny.
 • Sprawuje nadzór nad zajęciami rozwijającymi kreatywność klas I-VIII oraz działaniami innowacyjnymi prowadzonymi na terenie Zespołu.
 • Czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, sklepiku szkolnego i Samorządu Uczniowskiego.
 • W porozumieniu z nauczycielami, do 15 września każdego roku szkolnego sporządza plan doskonalenia zawodowego.
 • Wspomaga Dyrektora Zespołu w organizacji egzaminu ósmoklasisty.
 • Analizuje pracę wychowawczą nauczycieli.
 • Opracowuje szkolny zestaw programów i podręczników oraz dokumentację związaną z użyczaniem podręczników i przekazaniem materiałów ćwiczeniowych uczniom z dotacji MEN.
 • Wykonuje inne prace zlecone przez Dyrektora Zespołu.
 • Podczas nieobecności Dyrektora Zespołu odpowiada jednoosobowo za całokształt pracy Zespołu.
 • Odpowiada przed Dyrektorem Zespołu za pełną i terminową realizację powierzonych zadań, a w szczególności za:
 1. pełną realizację zadań wychowawczo-opiekuńczych przez wychowawców klas I – VIII i Przedszkola,
 2. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
 3. przestrzeganie przez nauczycieli i uczniów dyscypliny pracy i nauki (punktualność w rozpoczynaniu lekcji),
 4. powierzone mienie.
 • 3b
 1. W Zespole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
  w Zespole.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
 4. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej. Fakt podjęcia uchwały odnotowuje się w protokole zebrań Rady, w tym wynik głosowania.
 5. Kompetencje Rady Pedagogicznej określa ustawa Prawo oświatowe.
 6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 • projekt planu finansowego Zespołu;
 • wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora;
 • wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju;
 • (uchylony);
 • opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli;
 • zezwolenie na indywidualny program nauki i na indywidualny tok nauki;
 • wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
 • innowacje pedagogiczne.
 1. Do uprawnień Rady Pedagogicznej należy:
 • wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 • delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora;
 • wnioskowanie o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub innego zespołu zadaniowego;
 • (uchylony);
 • (uchylony);
 • (uchylony).
 1. (uchylony).
 2. (uchylony).
 3. (uchylony).
 • 3c
 1. W każdej jednostce organizacyjnej wchodzącej w skład Zespołu działa Rada Rodziców.
 2. Zasady tworzenia oraz kompetencje Rady Rodziców określają odrębne przepisy.
 3. (uchylony).
 4. Pierwsze zebrania rad oddziałowych zwołuje Dyrektor, najpóźniej do 30 września każdego roku szkolnego.
 5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, organu prowadzącego oraz sprawującego nadzór pedagogiczny
  z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Zespołu oraz Szkoły i Przedszkola wchodzących w skład Zespołu.
 6. Do kompetencji Rady Rodziców Szkoły Podstawowej należy:
  • uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Programu wychowawczo – profilaktycznego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, skierowanego do uczniów, nauczycieli i rodziców.
  • opiniowanie efektywności kształcenia i wychowania, o którym mowa w przepisach ustawy Prawo oświatowe;
  • opiniowanie projektu planu finansowego opracowanego przez Dyrektora;
  • delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora;
  • (uchylony);
  • wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
  • (uchylony);
  • (uchylony);
  • (uchylony);
  • opiniowanie ustalenia przez Dyrektora dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wynikających z odrębnych przepisów.
 7. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 8. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców;
 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych;
 • zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców, o których mowa w ust. 7.
 1. „Regulamin działalności Rady Rodziców” nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.
 • 3d
 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski.
 2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.
 5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi i Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
  z Dyrektorem;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
 • (uchylony);
 • (uchylony);
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • (uchylony).
 • 3e
 1. Uczeń lub jego rodzice, Samorząd Uczniowski mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których mowa w § 3d ust. 5 oraz praw zawartych w „Konwencji o prawach dziecka”.
 2. Skarga może być złożona na piśmie lub ustnie.
 3. Skarga powinna być uzasadniona i wskazywać, które z praw zostało naruszone i w jakim zakresie.
 4. W przypadku naruszenia praw ucznia przez nauczyciela, wychowawcę lub innego pracownika szkoły skargę składa się do Dyrektora.
 5. Dyrektor rozpatruje skargę niezwłocznie, ale nie później niż do 2 tygodni od wniesienia skargi.
 6. W przypadku naruszenia praw ucznia przez Dyrektora osoby wymienione w ust. 1 mogą składać skargi do organów do tego upoważnionych.
 • 3f
 1. Organy Zespołu współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów oraz rozwiązywania wszystkich istotnych problemów Zespołu.
 2. Organy Zespołu współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
 3. Organy zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach, które są istotne dla funkcjonowania Zespołu w terminie do 7 dni od daty ich podjęcia.
 4. Koordynatorem współdziałania organów Zespołu jest Dyrektor, który:
 • zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji;
 • zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Zespołu o planowanych
  i podejmowanych działaniach i decyzjach;
 • organizuje spotkania przedstawicieli organów Zespołu w przypadku powstania sporu między organami Zespołu.
 1. Spory między organami Zespołu rozstrzyga Dyrektor z wyjątkiem sporów, w których sam jest stroną.
 2. Strony przy rozstrzyganiu sporu mogą: korzystać z opinii ekspertów i posługiwać się tymi opiniami, prowadzić negocjacje i mediacje dążąc do rozstrzygnięcia sporu wewnątrz Zespołu.
 3. Spory między Dyrektorem a organami Zespołu rozstrzyga, zgodnie z kompetencjami, organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Rozdział 4

Organizacja Zespołu

 • 4
 1. Przedszkole Publiczne w Tylmanowej jest przedszkolem dwuoddziałowym.
 2. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do Przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 4. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25 osób.
 5. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
 • z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut;
 • z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora w terminie do 30 kwietnia. Arkusz organizacji Przedszkola zatwierdza Wójt Gminy Ochotnica Dolna
  w terminie do 30 maja.
 2. W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności:
  • czas pracy poszczególnych oddziałów;
  • liczbę pracowników Przedszkola;
  • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
 • 4a
  1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
  2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,
   z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
  3. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
  4. Dzienny czas pracy Przedszkola ustalony jest przez Dyrektora.
  5. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza realizowana jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
  6. Dyrektor powierza oddział opiece nauczycieli zgodnie z ustalonym czasem pracy oraz
   z uwzględnieniem propozycji rodziców.
  7. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały rok uczęszczania dzieci do Przedszkola.
 • 4b
 1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z Przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do Przedszkola i z Przedszkola do domu.
 2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodzica. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do Przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 3. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka
  z Przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.
 4. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. osobie będącej pod wpływem alkoholu).
 5. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje Dyrektora Przedszkola.
 6. Rodzic jest zobowiązany każdorazowo powiadomić Przedszkole o problemach z terminowym dotarciem do Przedszkola po dziecko.
 7. W przypadku, gdy dziecko nie jest odebrane z Przedszkola w terminie nauczyciel dyżurujący kontaktuje się z rodzicami dziecka celem ustalenia przyczyn nieodbierania dziecka z Przedszkola.
 8. Dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela do godziny od zakończenia zajęć.
 9. W przypadku braku możliwości porozumienia się z rodzicami dziecka i nieodebraniem dziecka zgodnie z ust. 6 nauczyciel zawiadamia Policję.
 10. Nauczyciel odnotowuje w dzienniku zajęć Przedszkola godzinę przyprowadzenia
  i odebrania dziecka z Przedszkola.
 • 4c
 1. Przedszkole pobiera opłaty ustalone przez Radę Gminy Ochotnica Dolna. Opłaty są wnoszone do 15-tego każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko uczęszczało do przedszkola, przelewem na konto Zespołu.
 2. Opłaty za świadczenia w Przedszkolu obejmują prowadzenie nauczania i wychowania w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego, opłata za wyżywienie jest wnoszona bezpośrednio do firmy cateringowej.
 3. Wysokość stawki dziennej za wyżywienie oraz opłaty dodatkowej ustala Rada Gminy odrębną uchwałą.
 • 4d
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
  w Zespole określa arkusz organizacji Zespołu.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza Wójt Gminy Ochotnica Dolna.
 3. (uchylony).
 4. (uchylony).
 • 4e
 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
  w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Tygodniowy rozkład zajęć powinien uwzględniać potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.
 4. Długość przerw śródlekcyjnych ustala Dyrektor. Przerwy śródlekcyjne powinny zapewnić możliwość odpoczynku i umożliwić uczniom swobodne przemieszczanie się na inne zajęcia.
 5. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 6. Niektóre zajęcia nadobowiązkowe np. koła zainteresowań, organizacje uczniowskie mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych.
 7. Zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie” są realizowane zgodnie
  z odrębnymi przepisami.
 8. Zespół organizuje na życzenie rodziców naukę religii i etyki na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 • 4f
 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
  w danym roku szkolnym uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Liczba uczniów w oddziałach w klasach I-III nie może przekraczać 25 uczniów.
 • Jeśli w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do klasy I – liczącej już 25 uczniów – zostanie przyjęty z urzędu nowy uczeń, Dyrektor powinien podzielić oddział.
 • Na wniosek Rady Rodziców oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Dyrektor może odstąpić od podziału, jednak ma wtedy obowiązek zatrudnić asystenta nauczyciela.
 • Liczba uczniów w takim oddziale nie może przekraczać 27 uczniów.
 1. Podział na grupy na zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII, możliwość tworzenia grup międzyoddziałowych określają odrębne przepisy.
 2. Zasady podziału na grupy na obowiązkowych zajęciach z języka obcego i zajęciach komputerowych określają odrębne przepisy.
 • 4g
  1. Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem lub za jego zgodą- poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą;
 • 4h
 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dowozu do Szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki, Zespół organizuje świetlicę.
 2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą działalności Zespołu organizowaną w miarę posiadanych możliwości finansowych Zespołu.
 3. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo uczniów przebywających
  w świetlicy, prowadzi zajęcia, organizując pracę według planu pracy świetlicy.
 4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów
  w grupie nie powinna przekraczać 25 uczniów.
 5. Godzina zajęć w świetlicy trwa 60 minut.
 6. Do zadań nauczyciela świetlicy należy w szczególności:
 • opracowanie rocznego planu pracy świetlicy;
 • zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w świetlicy;
 • prowadzenie zajęć zgodnie z zatwierdzonym planem pracy Szkoły;
 • organizowanie gier i zabaw dydaktycznych;
 • pomoc w odrabianiu zadań domowych;
 • organizowanie konkursów czytelniczych;
 • prowadzenie zajęć plastycznych i organizowanie wystaw;
 • nauka krótkich inscenizacji i piosenek;
 • bieżąca współpraca z wychowawcami, pedagogiem i innymi nauczycielami;
 • współpraca z rodzicami;
 • współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
 • dbanie o wystrój świetlicy;
 • prowadzenie dokumentacji świetlicy;
 • uzgadnianie potrzeb materialnych świetlicy.
 1. Dokumentacja pracy wychowawczo-opiekuńczej świetlicy obejmuje:
 • plan pracy wychowawczo-opiekuńczej;
 • dziennik zajęć w świetlicy;
 • rejestr uczniów korzystających ze świetlicy;
 • karty przyjęć dzieci.
 1. (uchylony).
 2. Szkoła zapewnia dowóz uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 4i
 1. W Zespole funkcjonuje stołówka szkolna, którą prowadzi ajent.
 2. Zakres zadań i obowiązków ajenta określa umowa najmu.
 3. Stołówka umożliwia korzystanie z wyżywienia dzieciom, uczniom i pracownikom Zespołu.
 4. Do zadań stołówki należy dożywianie uprawnionych uczniów finansowanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej.
 5. Dyrektor może wnioskować do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o zwalnianie
  z odpłatności za żywienie lub o dofinansowanie w przypadkach szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny i w uzasadnionych przypadkach losowych.
 • 4j
 1. W Zespole działa biblioteka, która służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.
 2. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu oraz rodzice. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają gromadzenie i opracowywanie zbiorów, korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę.
 4. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 5. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
  • udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, rzeczowych;
 • opracowanie, gromadzenia, ewidencja i selekcja zbiorów bibliotecznych, w tym multimediów;
 • gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;
 • prowadzenie czytelni na bazie zbiorów tradycyjnych, multimedialnych
  i internetowych;
 • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji
  z różnych źródeł w celu pogłębiania wiedzy, zrozumienia świata, kształcenia wyobraźni oraz dla przyjemności;
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie
  i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się;
 • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną np. konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy;
 • udział w realizacji programu edukacji czytelniczej zgodnie z dopuszczonymi do użytku w Zespole programami nauczania;
 • poradnictwo w wyborze książki i zachęcanie do świadomego wyboru lektury;
 • pomoc w zdobywaniu materiałów uczniom biorącym udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach;
 • przygotowywanie wykazów stanu czytelnictwa;
 • przeprowadzanie lekcji bibliotecznych w miarę potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli;
 • podejmowanie współpracy z innymi bibliotekami;
 • gromadzenie i udostępnianie rodzicom oraz innym zainteresowanym dokumentów regulujących życie szkoły.
 • 4k

(uchylony).

 • 4l

(uchylony).

 • 4m

(uchylony).

 • 4n

(uchylony).

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

 • 5
 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracownika administracyjnego i pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.
 3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 4. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauczyciele realizują swoje zadania dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze, uwzględniając sposób i warunki pracy podczas zdalnego nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 5a
 1. Do zakresu zadań nauczyciela Przedszkola związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej należy:
 • wybór programu wychowania przedszkolnego zawierającego podstawę programową wychowania przedszkolnego i przedłożenie tego programu Dyrektorowi nie później niż do 30 czerwca;
 • planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej;
 • systematyczne przygotowywanie się do zajęć tak pod względem merytorycznym, metodycznym jak i organizacyjnym;
 • stosowanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej metod i form pracy uznawanych za właściwe według współczesnej dydaktyki oraz ich dostosowanie do wieku
  i możliwości dzieci;
 • dostosowanie metod i form pracy do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka na podstawie zebranych w drodze obserwacji pedagogicznych informacji
  o dziecku;
 • realizowanie zajęć wychowawczo-dydaktycznych zgodnie z rozkładem zajęć;
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości
  i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
 • przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej i sporządzenie „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”;
 • współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;
 • ustalanie szczegółowego rozkładu dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci;
 • wypełnianie dziennika zajęć przedszkola oraz innej wymaganej odrębnymi przepisami dokumentacji przebiegu nauczania.
 1. Nauczyciel Przedszkola powinien znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego.
 2. Do zakresu zadań nauczyciela Przedszkola związanych ze współdziałaniem z rodzicami
  w sprawach wychowania i nauczania dzieci należy:
 • systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w Przedszkolu;
 • zapoznawanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego
  i włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych w tej podstawie wiadomości
  i umiejętności;
 • informowanie rodziców o realizowanym programie wychowania przedszkolnego
  i zadań wynikających z tego programu;
 • informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają;
 • informowanie rodziców o zachowaniu dziecka w Przedszkolu i grupie rówieśniczej oraz o jego rozwoju;
 • odbywanie raz na dwa miesiące spotkań z rodzicami;
 • prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami;
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z rodzicami i przekazywanie informacji
  o efektach kształcenia i zachowaniu dziecka;
 • systematycznie informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych
  i dydaktycznych realizowanych w Przedszkolu;
 • zachęcanie rodziców (prawnych opiekunów) do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.
 1. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność ze efekty kształcenia dzieci.
 • 5b
 1. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu rozpoznanie możliwości
  i potrzeb rozwojowych dzieci.
 2. Obserwacje, o których mowa w ust. 1 są dokumentowane w „Karcie obserwacji dziecka”.
 3. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciel przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki
  w szkole (diagnozę przedszkolną). Zakres diagnozy i sposób jej udokumentowania określają odrębne przepisy.
 4. Na podstawie prowadzonych obserwacji nauczyciel wskazuje mocne strony dziecka, zauważone trudności, podjęte lub potrzebne działania wspierające dziecko oraz na podstawie tych obserwacji udziela wskazówek rodzicom dziecka.
 5. Obserwacje pedagogiczne prowadzone przez nauczyciela obejmują obszary wskazane
  w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 • 5c
 1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece:
 • jednemu nauczycielowi w przypadku pięciogodzinnego czasu pracy oddziału;
 • dwóm nauczycielom w przypadku, gdy oddział funkcjonuje dłużej niż pięć godzin dziennie.
 1. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
 2. W miarę możliwości organizacyjnych, dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej
  i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
 • 5d
  1. Do zakresu zadań nauczyciela związanych z prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego Szkoły należy:
 • realizowanie programu nauczania, zgodnie z opracowanym rozkładem materiału;
 • systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych;
 • doskonalenie umiejętności metodyczno-dydaktycznych i organizacyjnych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;
 • dbanie o prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego
  z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania;
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, rozwijanie jego zdolności
  i zainteresowań poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 • kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości
  o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów podczas prowadzonych zajęć edukacyjnych;
 • kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
 • realizowanie zadań wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki;
 • dbanie o środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;
 • realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby
  i zainteresowania uczniów;
 • prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, w tym zwłaszcza dokumentacji przebiegu nauczania;
 • współdziałanie z wychowawcą;
 • realizowanie zadań związanych z ocenianiem wewnątrzszkolnym uczniów;
 • odwoływanie się do zasobów biblioteki szkolnej i współpraca z nauczycielem bibliotekarzem w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia
  i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji;
 • realizowanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;
 • uwzględnianie podstawy programowej kształcenia ogólnego z poprzedniego i kolejnego etapu edukacyjnego;
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów (RODO) podczas posługiwania się danymi osobowymi.
  1. Do zakresu zadań nauczyciela związanych z procesem wychowawczo-opiekuńczym Szkoły należy:
 • kształtowanie człowieka kulturalnego i wrażliwego na potrzeby innych;
 • kształtowanie obywatela, Polaka, Europejczyka aktywnie żyjącego we współczesnym świecie;
 • kształtowanie człowieka zdrowego, wolnego od uzależnień żyjącego zgodnie
  z naturą;
 • sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Szkoły;
 • systematyczna współpraca z rodzicami, pielęgniarką, pedagogiem i psychologiem
  w celu eliminowania źródeł niepowodzeń szkolnych;
 • dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych uczniów;
 • inspirowanie uczniów zdolnych do pogłębiania wiedzy i usprawniania umiejętności, przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych;
 • prowadzenie zespołów i kół zainteresowań.
  1. Do zakresu zadań nauczyciela związanych z udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów należy:
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów, w tym ich zainteresowań
  i uzdolnień, a w przypadku uczniów klas I-III ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień;
 • stosowanie metod i form pracy dydaktyczno-wychowawczej mogących poprawić efekty kształcenia;
 • współdziałanie z wychowawcami, rodzicami, specjalistami.
  1. Do obowiązków nauczyciela związanych z odpowiedzialnością za życie, zdrowie
   i bezpieczeństwo uczniów należy:
 • stałe przebywanie z uczniami w czasie trwania lekcji i innych zajęć organizowanych przez Szkołę oraz niepozostawianie uczniów bez należytej opieki;
 • rzetelne i sumienne pełnienie dyżurów;
 • podejmowanie natychmiastowej interwencji w przypadku zauważonych na terenie Szkoły zagrożeń;
 • natychmiastowe reagowanie w przypadkach zauważonych zachowań mogących zagrozić bezpieczeństwu uczniów;
 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć edukacyjnych, innych zajęć, a w szczególności podczas wycieczek i imprez, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • udzielanie natychmiastowej pomocy uczniowi, który uległ wypadkowi;
 • prowadzenie stałej systematycznej edukacji uczniów związanej z bezpieczeństwem, higieną, wychowaniem komunikacyjnym i wychowaniem zdrowotnym;
 • zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Szkoły, a w razie potrzeby zawiadomienia pracownika obsługi Szkoły o fakcie przebywania osób postronnych.
 • 5e
  1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”,
   z zastrzeżeniem ust. 3.
  2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
  3. Dopuszcza się możliwość zmiany wychowawcy lub wpływ na jego dobór w przypadku wystąpienia do Dyrektora w tej sprawie przez większość rodziców uczniów danego oddziału.
  4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
   a w szczególności:
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 • inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
 • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz pomiędzy uczniami.
 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4:
 • otacza opieką indywidualną każdego ucznia swojego oddziału;
 • planuje i organizuje wspólne z uczniami i ich rodzicami:
 1. różne formy życia zespołowego,
 2. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą;
  • ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, które muszą być zgodne z Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, w tym opracowuje klasowy plan wychowawczy;
  • zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Zespole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i innymi dokumentami;
  • współpracuje z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi
   i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów danego oddziału,
   a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka;
  • utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
 3. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
 4. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci
  i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
 5. włączenia ich w sprawy życia Zespołu;
  • koordynuje współpracę nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziale;
  • inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów, tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie;
  • rozwiązuje konflikty w oddziale oraz między uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej;
  • współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;
  • koordynuje udzielanie uczniom danego oddziału pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem;
  • wykonuje inne zadania określone statutem Zespołu.
 6. (uchylony).
 7. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
  i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, właściwych placówek
  i instytucji oświatowych i naukowych.
 8. Wychowawca odpowiada przed Dyrektorem za realizację zadań oraz osiąganie celów wychowawczych w swoim oddziale.
 9. Dyrektor może powołać zespół wychowawczy, którego zadaniem jest koordynowanie pracy wszystkich wychowawców.
 • 5f
 1. O planowanych wycieczkach nauczyciel informuje Dyrektora nie później z trzydniowym wyprzedzeniem, ustalając sposób opieki nad uczniami;
 2. Odpowiedzialność za dzieci podczas wycieczki ponoszą opiekunowie, a ich liczba zależy od rodzaju wycieczki.
 3. Wycieczkę organizuje wychowawca lub w zastępstwie inny nauczyciel uprawniony do prowadzenia wycieczek.
 4. Kierownik wycieczki dołącza do karty wycieczki:
  • pisemną zgodę rodzica na udział dziecka w wycieczce;
  • zobowiązanie rodziców do pokrycia całkowitych kosztów wycieczki, w przypadku wycieczek poza teren Tylmanowej;
 5. Kierownik wycieczki ustala sposób odbioru dzieci po wycieczce.
 6. Kierownik wycieczki odpowiada za pełne wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.
 7. Szczegółowe zasady organizacji wycieczek określają odrębne przepisy.
 • 5g
 1. Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole:
 • nauczyciel obowiązany jest do pełnienia dyżurów czynnych przed rozpoczęciem lekcji, w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zakończonych zajęciach według harmonogramu dyżurów ustalonym przez Dyrektora;
 • pierwszy dyżur rozpoczyna się o godz. 7:30, a ostatni z zakończeniem ostatniej przerwy, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych;
 • w wyjątkowych przypadkach nauczyciel może zmienić swój dyżur na zasadzie indywidualnego, czasowego zastępstwa przez drugiego nauczyciela;
 • w przypadku nieobecności wyznaczonego do dyżuru nauczyciela, dyżuruje nauczyciel, który zastępuje nieobecnego nauczyciela.
 • 5h
  1. Zasady zatrudniania i zwalniana nauczycieli regulują odrębne przepisy.
  2. Prawa i obowiązki nauczycieli określa Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy oraz niniejszy statut.
  3. Nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy ma obowiązek przedłożenia informacji
   z Krajowego Rejestru Sądowego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
  4. Nauczyciel podlega odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej, co regulują odrębne przepisy.
  5. Inni pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę są pracownikami samorządowymi
   i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
  6. Pracownik, o którym mowa w ust. 5 zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.
  7. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
 • przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
 • wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
 • udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Zespołu, jeżeli prawo tego nie zabrania;
 • dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
 • zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
 • stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.
  1. W okresie pandemii COVID-19 inni pracownicy Zespołu wykonują zadania dodatkowe, wynikające w odrębnych przepisów.

 • 5i
 1. Praca nauczyciela podlega ocenie.
 2. Kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli regulują odrębne przepisy.
 • 5j
 1. W Zespole pracuje nauczyciel pedagog wspomagający działalność statutową Zespołu.
 2. Jest on koordynatorem działalności profilaktycznej, opieki psychologiczno-pedagogicznej, poradnictwa zawodowego i edukacyjnego oraz organizatorem różnych form pomocy uczniom i ich rodzicom.
 3. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Zespołu;
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
  i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
  i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Zespołu,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pedagog szkolny realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając warunki i sposoby pracy zdalnej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 5 k
 1. W Zespole funkcjonuje gabinet pielęgniarki szkolnej.
 2. Zakres czynności pielęgniarki szkolnej obejmuje w szczególności:

1)   wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;

2)   kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami objętymi tym postępowaniem;

3)   organizowanie profilaktycznych badań lekarskich;

4)   prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej;

5)   czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej;

6)   udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej oraz podejmowanie innych działań w zakresie promocji zdrowia;

7)   udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

8)   prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów według wzorów określonych
w załączniku do rozporządzenia.

 1. Pielęgniarka szkolna współpracuje z Dyrektorem, nauczycielami i pedagogiem szkolnym.
 2. Współpraca, o której mowa w ust.3, polega na podejmowaniu wspólnych działań
  w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych oraz rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia uczniów Zespołu.
 3. Na wniosek Dyrektora pielęgniarka szkolna przedstawia zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
  z zachowaniem prawa do tajemnicy o stanie zdrowia uczniów.
 4. W celu zapewnienia właściwej opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w Zespole pielęgniarka szkolna współpracuje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami, pełnoletnimi uczniami oraz Dyrektorem
  i pracownikami Zespołu.
 5. Podawanie leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników Zespołu może odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą.

Rozdział 6

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

 • 6
 1. Ocenianiu podlegają:
 • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 • zachowanie ucznia.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
  • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
  • wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia.
 3. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.
 4. Udostępnianie uczniom do domu sprawdzonych i ocenionych sprawdzianów odbywa się poprzez przekazanie zainteresowanym oryginału pracy z prośbą o jej zwrot na najbliższej lekcji lub możliwość wykonania kopii w formie zdjęcia.
 • Jeśli uczeń nie zwróci sprawdzianu z danego przedmiotu, to traci prawo do otrzymywania następnych prac.
 1. Sprawdzone i ocenione prace pisemne inne niż sprawdziany są oddawane uczniom.
 • 6a
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawy oraz jak uczeń powinien się dalej uczyć, aby osiągnąć sukces;
 • udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
  i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. (uchylony).
 • 6b
 1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele przekazują rodzicom podczas pierwszego spotkania i uczniom w trakcie pierwszych lekcji informację o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Rodzice przekazanie informacji, o których mowa w ust. 1, potwierdzają podpisem na specjalnym druku.
 2. Uczniowie otrzymują od nauczyciela danego przedmiotu informację w formie ksero, która zawiera opisane wymagania edukacyjne i sposoby ich oceniania. Uczniowie wklejają to do zeszytu, podpisują oraz przedstawiają do podpisu rodzicom.
 • 6c
 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę komentarzem słownym i refleksją na temat dotychczasowej pracy ucznia.
 3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca:
  • egzaminu klasyfikacyjnego ucznia: spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, ucznia przechodzącego z innej szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, nieklasyfikowanego w przypadku braku podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia, realizującego indywidualny tok nauki, kontynuującego naukę języka obcego we własnym zakresie;
  • egzaminu poprawkowego;
  • sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia w wyniku wniesionych zastrzeżeń do ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;
  • ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w wyniku wniesionych zastrzeżeń;
  • oceniania inna niż wymieniona w pkt 1 – 4 udostępniania jest do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
 5. Dokumentacja, o której mowa w ust. 4, udostępniana jest na terenie szkoły w obecności nauczyciela danych zajęć, wychowawcy lub innej wyznaczonej osoby przez Dyrektora szkoły. Na udostępnionej dokumentacji odnotowuję się adnotację o dokonanym wglądzie wpisując datę wglądu i podpis osoby dokonującej wglądu.
 • 6d
 1. Rodzice uczniów klas I – III zostają zapoznani z wymaganiami edukacyjnymi, o których mowa w § 6b ust. 1 pkt. 1 na pierwszym zebraniu. Rodzice potwierdzają zapoznanie się
  z wymaganiami edukacyjnymi własnoręcznym podpisem na specjalnym druku.
 2. Uczniowie zostają zapoznani z wymaganiami edukacyjnymi na pierwszej lekcji danych zajęć edukacyjnych roku szkolnego.
 3. Wymagania edukacyjne z zajęć edukacyjnych, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, warunki i sposób oraz kryteria oceniania zachowania, warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania przedstawiane są rodzicom na ogólnym zebraniu rodziców, podczas wywiadówek lub indywidualnych kontaktów.
 4. Śródroczną i roczną opisową ocenę klasyfikacyjną ustala się na podstawie bieżących ocen ucznia i udokumentowanych osiągnięć edukacyjnych.
 5. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
 6. Roczne oceny klasyfikacyjne opisowe w klasach I-III pisane są z wykorzystaniem programu komputerowego na świadectwach szkolnych, arkuszach ocen i w dziennikach lekcyjnych.
 7. Klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i śródrocznej
  i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 8. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest podsumowaniem osiągnięć ucznia, jego mocnych i słabych stron i uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce
  i rozwijaniem uzdolnień.
 9. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną w klasach I-III formułuje się na podstawie informacji zgromadzonych za pomocą narzędzi i metod oceniania.
 10. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań, o których mowa w § 6b ust. 1 pkt 1 oraz wskazuje potrzeby rozwojowe
  i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. Ocena opisowa z zajęć edukacyjnych uwzględnia:
 • edukację polonistyczną w tym: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie, wypowiadanie się (ustne i pisemne), gramatykę i ortografię;
 • edukację matematyczną w tym: pojęcie liczby naturalnej i jej zapis cyfrowy, opanowanie podstawowych działań arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie), umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych, wiadomości z geometrii
  i umiejętności praktycznych z tego zakresu;
 • edukację społeczno-przyrodniczą w tym: wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym i środowisku społecznym, umiejętność dokonywania obserwacji;
 • edukację plastyczno-techniczną w tym: kulturę pracy, poznawanie architektury, malarstwa i rzeźby, działalność plastyczno-techniczną;
 • edukację muzyczną w tym: odtwarzanie i słuchanie muzyki, percepcję muzyki;
 • edukacje zdrowotną w tym: sprawność fizyczno-ruchową, elementy higieny osobistej, gry i zabawy ruchowe, naukę pływania;
 • edukację językową (język angielski) w tym: rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień oraz krótkich tekstów, czytanie wyrazów i prostych zdań, przepisywanie wyrazów i zdań, wypowiadanie się;
 • edukację informatyczną w tym: znajomość elementarnych podstaw obsługi komputera, posługiwanie się wybranymi programami, wyszukiwanie i korzystanie
  z informacji.
 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna i nie ma wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej.
 2. W klasie III przeprowadzany jest sprawdzian umiejętności kompetencji, który nie ma wpływu na roczną ocenę klasyfikacyjną.
 3. Postępy uczniów nauczyciel omawia z rodzicami na zebraniach klasowych lub indywidualnie w zależności od potrzeb.
 4. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 5. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia
  w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.
 • 6e
 1. Uczeń w trakcie nauki w klasach I – III otrzymuje oceny:
 • bieżące, podczas każdego zajęcia lub po wykonaniu zadania powierzonego przez nauczyciela.
 • klasyfikacyjne roczne oraz końcowe w formie oceny opisowej.
 1. W ocenie bieżącej uczeń otrzymuje ustne potwierdzenie tego, co poprawnie wykonał i co osiągnął oraz wskazówki, co jeszcze poprawić, nad czym jeszcze popracować.
 2. W ocenianiu w klasach I-III ocenianie bieżące obejmuje:
 • umiejętność wypowiadania się;
 • technikę czytania i pisania;
 • podstawy ortografii i gramatyki;
 • liczenie w zależności od poziomu nauczania;
 • rozwiązywanie zadań tekstowych;
 • ogólną wiedzę o otaczającym świecie;
 • język angielski;
 • edukację informatyczną;
 • zaangażowanie w zajęcia o charakterze artystycznym i sportowym.
 1. Przy gromadzeniu informacji na temat postępów ucznia, nauczyciel korzysta z metod
  i narzędzi kontrolno-diagnostycznych takich jak:
 • sprawdziany;
 • testy osiągnięć szkolnych;
 • testy kompetencji;
 • karty pracy ucznia;
 • zeszyty ucznia i zeszyty ćwiczeń;
 • działalność artystyczna;

oraz bieżącą obserwację ucznia, której kierunki obserwacji wyznaczane są przez wymagania programowe na koniec klasy III.

 1. W ocenianiu bierze się również pod uwagę:
 • prace domowe;
 • wytwory pracy ucznia;
 • indywidualne i grupowe prace na lekcji;
 • indywidualne predyspozycje uczniów;
 • wkład pracy.
 1. Bieżącą ocenę ucznia nauczyciel dokumentuje poprzez zapisy w dzienniku lekcyjnym.
 2. Przy ocenianiu bieżącym, w klasach I-III, stosuje się cząstkowe oceny w skali:

6 – celujący,

5 – bardzo dobry,

4 – dobry,

3 – dostateczny,

2 – dopuszczający,

1 – niedostateczny.

Dopuszczalne jest stawianie przy ocenie bieżącej plusów (+) i minusów (-).

 1. (uchylony).
 2. (uchylony).
 • 6f
 1. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz oceny bieżące w klasach IV-VIII ustala się w stopniach według następującej skali:
 • stopień celujący (cel) – 6;
 • stopień bardzo dobry (bdb) – 5;
 • stopień dobry (db) – 4;
 • stopień dostateczny (dst) – 3;
 • stopień dopuszczający (dop) – 2;
 • stopień niedostateczny (ndst) – 1.

Przy wpisywaniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych do dziennika lekcyjnego stosuje się odpowiednio skróty: cel, bdb, db, dst, dop i ndst.

 1. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się możliwość stosowania:
  • znaku „+” oraz znaku „–” przy ocenie;
  • „np” oznaczającego nieprzygotowanie do zajęć;
  • „bz” oznaczającego brak zadania domowego.
 2. W formach prac pisemnych (testy), bez określonych poziomów wymagań, wyniki punktowe przeliczane są na stopnie szkolne w następujący sposób:
 • stopień celujący, przy wartości procentowej 96% – 100%;
 • stopień bardzo dobry, przy wartości procentowej 86% – 95% punktów;
 • stopień dobry, przy wartości procentowej 70% – 85% punktów;
 • stopień dostateczny, przy wartości procentowej 50% – 69% punktów;
 • stopień dopuszczający, przy wartości procentowej 30% – 49% punktów;
 • stopień niedostateczny, przy wartości procentowej 0% – 29% punktów.
 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
  w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 • 6g
 1. Nauczyciele dostosowują na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
  i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia.
 3. Wymagania edukacyjne wynikają z:
 • podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach;
 • realizowanego przez nauczyciela programu nauczania.
 • 6h
 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
  w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 • Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny z kartkówki, pracy klasowej lub sprawdzianu w przeciągu 7 dni od dnia oddania sprawdzonej pracy, poza swoimi lekcjami, podczas wyznaczonego terminu.
 • Uczeń może poprawić tylko ocenę dopuszczającą lub niedostateczną.
 • Uczeń, który nie poprawił oceny lub nie zgłosił się na wyznaczony termin poprawy, traci możliwość poprawy tej oceny.
 • W zakresie poprawy ocen uczeń jest traktowany indywidualnie ze względu na zdarzenia losowe.
 • Sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych są w szczególności:
 • wypowiedź ustna ucznia;
 • sprawdzian pisemny;
 • krótki sprawdzian pisemny obejmujący treści edukacyjne z trzech ostatnich lekcji;
 • wewnętrzne badanie wyników nauczania;
 • sprawdzian kontrolny, stosowany co najmniej 2-3 razy w roku;
 • praca domowa;
 • dyktando;
 • recytacja;
 • test;
 • klasówka;
 • inne wskazane przez nauczyciela w dopuszczonym do użytku w Szkole programie nauczania.
 1. Ustalanie ocen bieżących w oparciu o sposoby wskazane w ust. 1 jest zadaniem nauczyciela i wynika z wymagań edukacyjnych określonych przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych.
 2. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
 • posiada wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej opanowane na najwyższym poziomie;
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania w danej klasie;
 • proponuje rozwiązania nietypowe lub rozwiązujące problemy (zadania) zawarte
  w obowiązującym programie;
 • wykazuje szczególne zainteresowania określoną dziedziną wiedzy i osiąga sukcesy
  w konkursach przedmiotowych, i innych formach rywalizacji międzyszkolnej, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim.
 1. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 • opanował pełny zakres wiadomości wynikający z programu nauczania przedmiotu
  w danej klasie;
 • sprawnie posługuje się wiedzą, samodzielnie rozwiązuje założone problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi ją zastosować do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach precyzyjnie i sprawnie posługuje się terminologią naukową.
 1. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 • opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikający z programu nauczania w danej klasie, w wypowiedziach popełnia drobne błędy językowe;
 • potrafi zdobyte wiadomości wykorzystać do samodzielnego rozwiązywania zadań teoretycznych lub praktycznych o wyższym stopniu trudności;
 • nie popełnia błędów w podstawowej terminologii.
 1. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności
  w stopniu dostatecznym, a ponadto
 • rozumie podstawowe prawa, zjawiska, pojęcia niezbędne w dalszej edukacji;
 • rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
 1. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 • opanował konieczne wiadomości i umiejętności niezbędne w dalszej edukacji;
 • potrafi, także przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania teoretyczne lub praktyczne.
 1. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 2. nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie osiągnięć koniecznych, a braki uniemożliwiają przyswojone treści programowe danego przedmiotu;
 3. nie jest w stanie rozwiązać zadania o elementarnym stopniu trudności.
 • 6i
 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.
 2. Okres pierwszy trwa od rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie później niż do końca stycznia.
 3. Okres drugi trwa do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. w danym roku szkolnym.
 4. Klasyfikowanie śródroczne i roczne odbywa się w ostatnim tygodniu okresu, o którym mowa w ust. 2 i 3.
 • 6j
 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w § 6e ust. 5. i w §6f ust. 1. oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali określonej w § 6m ust. 3. i § 6o ust. 6.
 2. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
  w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w § 6e ust. 5. i w §6f ust. 1. oraz ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali określonej w § 6m ust. 3. i w § 6o ust. 6.
 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca oddziału.
 4. Ustalone zgodnie ze statutem oceny klasyfikacyjne nie mogą być uchylone lub zmienione decyzją administracyjną;
 5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne nie mogą być ustalane jako średnia arytmetyczna ocen bieżących.
 6. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 7. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania, z wyjątkiem tych zajęć, z których został zwolniony.
 8. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie nie później niż 7 dni, a dla oceny niedostatecznej w terminie 30 dni.
 9. Fakt poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału potwierdzają odpowiednim wpisem na specjalnym druku.
 10. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 11. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości uczestnictwa ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 12. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych, uniemożliwia ustalenie śródocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,
  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 • 6k
  1. Nie później niż 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
 1. Przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego cyfrowo w ostatniej kolumnie przed rubryką przeznaczoną na wpisanie rocznej oceny klasyfikacyjnej.
  1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice uważają, że przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna
   z zajęć edukacyjnych jest zaniżona mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem do Dyrektora o ustalenie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z tych zajęć, określając wysokość wnioskowanej oceny.
  2. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, można wystąpić w terminie do 2 dni od daty powiadomienia o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
  3. Warunkiem ubiegania się o ustalenie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna są:
 • przedłożenie poprawnie prowadzonych zeszytów, jeżeli takowe były prowadzone;
 • frekwencja na zajęciach z danych zajęć edukacyjnych nie niższa niż 90%, z wyjątkiem długotrwałej nieobecności spowodowanej chorobą;
 • usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
 • przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form prac kontrolnych;
 • skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form pomocy.
  1. Nauczyciel zajęć edukacyjnych, z których uczeń ubiega się o uzyskanie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna, przeprowadza egzamin w formie pisemnej
   i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 7. Zestaw zadań i pytań musi odpowiadać wymaganiom oceny, o którą ubiega się uczeń.
  2. W przypadku zajęć z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych
   i wychowania fizycznego egzamin ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.
  3. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin, termin egzaminu, zadania sprawdzające, ustaloną ocenę i podpis nauczyciela. Do protokołu załącza się wypracowanie ucznia, zwięzłą ocenę odpowiedzi ustnej oraz wniosek ucznia lub jego rodziców, o którym mowa w ust. 3. Ustalona w tym trybie ocena jest roczną oceną klasyfikacyjną z tych zajęć edukacyjnych.
 • 6l
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawy oraz jak uczeń powinien się dalej uczyć, aby osiągnąć sukces;
 • udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
  i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. (uchylony).
 • 6m
 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej uczyć się;
 • udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych jego uzdolnieniach;
 • realizowanie dostosowań wymagań w zakresie edukacji i zachowania zgodnie z opiniami i orzeczeniami;
 • indywidualne wspomaganie rozwoju ucznia z trudnościami oraz zdolnego.
 1. Przy ocenianiu bieżącym zachowania uczniów klas I-III stosuje się komentarz słowny lub ocenę opisową. W dzienniku lekcyjnym nauczyciel stosuje ocenę cyfrową. Ocena roczna jest oceną opisową. Ocenianie zachowania uczniów polega na systematycznym, bieżącym kontrolowaniu oraz dokumentowaniu przejawów postępowania ucznia:
 • podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
 • gdy uczeń jest pod opieką szkoły lub ją reprezentuje;
 • poza szkołą.
 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest efektem podsumowania obserwacji zachowania ucznia. Celem systemu działań wychowawczych jest takie oddziaływanie na ucznia, aby:
 • mógł w pełni wykorzystać i rozwijać swoje zdolności, umiejętności oraz predyspozycje psychofizyczne;
 • potrafił krytycznie ocenić postępowanie własne i innych;
 • miał świadomość popełnianych błędów i dążył do ich eliminowania poprzez ustawiczną pracę nad sobą i przezwyciężanie napotykanych trudności.
 1. (uchylony).
 2. (uchylony).
 3. (uchylony).
 4. (uchylony).
 5. (uchylony).
 6. (uchylony).
 • 6n
 • Gromadzenie informacji o uczniu, która jest niezbędna do ustalenia oceny klasyfikacyjnej zachowania obejmuje:
 • obserwacje ciągłe na różnych płaszczyznach życia szkolnego, dokonywane przez wszystkich pracowników Zespołu i uczniów;
 • adnotacje o pozytywnym i negatywnym zachowaniu ucznia w dzienniku lekcyjnym zapisywane przez nauczycieli lub zgłaszane przez pracowników Zespołu do wychowawcy;
 • zapisywanie ocen przez wychowawcę na podstawie adnotacji pozytywnych
  i negatywnych zapisanych w dzienniku lekcyjnym przez uczących w cyklu miesięcznym, przy czym wychowawca wpisuje ocenę:
 1. wzorowa (wz), jeżeli uczeń ma trzy lub więcej zapisów pozytywnych przy braku zapisów negatywnych;
 2. bardzo dobra (bdb), jeżeli uczeń ma dwa lub więcej zapisy pozytywne, przy jednym zapisie negatywnym z zastrzeżeniem punktu 4 i 5;
 3. dobra (db) – wyjściowa – brak zapisów lub jeden pozytywny, przy maksymalnie dwóch negatywnych
 4. poprawna (popr), jeżeli uczeń ma trzy lub cztery zapisy negatywne,
 5. nieodpowiednia (ndp), jeżeli uczeń ma pięć lub sześć zapisów negatywnych,

naganna (nag), jeżeli uczeń ma siedem i więcej zapisów negatywnych

 • Gdy uczeń jest pod wpływem alkoholu, innych substancji psychoaktywnych lub zostanie mu udowodnione spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, dopalaczy, palenie papierosów lub innych substancji odurzających, otrzymuje ocenę zachowania naganną w danym okresie, w którym taka sytuacja miała miejsce.
 • Gdy uczeń, biorący udział w wycieczkach i różnego rodzaju imprezach organizowanych przez szkołę przebywa w towarzystwie osób spożywających używki otrzymuje cząstkową ocenę naganną zachowania.
 • Uczeń, który dopuszcza się: kradzieży, bójek, stosowania cyberprzemocy, szykanowania i prześladowania innych, dokonuje poważnego uszczerbku na ciele kolegi lub koleżanki, niszczy mienie publiczne lub prywatne otrzymuje naganną ocenę zachowania w okresie, w którym dana sytuacja miała miejsce.
 • Jedną uwagę negatywną niwelują trzy wpisy pozytywne, o których mowa w ust. 1 pkt.
 • W trakcie zdalnego nauczania głównym kryterium miesięcznej oceny zachowania ucznia jest ocena nauczycieli uczących w danej klasie, dokonywana online poprzez Formularz Google. W ocenie tej uwzględnia się stopień respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz wypełniania przez niego obowiązków, określonych w statucie, czyli: stosunek ucznia do poleceń nauczyciela, do obowiązków szkolnych, do kolegów oraz kulturę osobistą.
 • Wpływ na miesięczną ocenę zachowania ma również liczba godzin nieusprawiedliwionych w danym miesiącu. Podczas nauki stacjonarnej i zdalnej wychowawca klasy, uwzględniając to, ustala miesięczną ocenę zachowania zgodnie z następującymi kryteriami:

wzorowe – wszystkie godziny usprawiedliwione,

bardzo dobre – do 3 godzin nieusprawiedliwionych,

dobre – od 4 do 13 godzin nieusprawiedliwionych,

poprawne –od 14 do 20 godzin nieusprawiedliwionych,

nieodpowiednie – od 21 do 34 godzin nieusprawiedliwionych,

naganne – powyżej 35 godzin nieusprawiedliwionych.

 • Wychowawca klasy może obniżyć miesięczną ocenę zachowania o jeden stopień, jeśli uczeń ciągle unika (co najmniej 75% nieobecności w miesiącu) określonych zajęć podczas nauczania zdalnego.
 • 6o
 1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
 • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • (uchylony).
 1. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wychowawca oddziału jest obowiązany zasięgnąć opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
 2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 2, na dwa tygodnie przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dokonują odpowiedniego wpisu w opracowanym przez wychowawcę klasy wyznaczonym miejscu „Karty oceny zachowania ucznia”.
 3. Uczniowie i oceniany uczeń dokonują odpowiednio oceny i samooceny zachowania za dany okres podczas godziny z wychowawcą.
 4. Nie później niż na tydzień przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej wychowawca informuje uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania.
 5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w klasach I-VIII ustala się według następującej skali:
 • wzorowe;
 • bardzo dobre;
 • dobre;
 • poprawne;
 • nieodpowiednie;
 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
 • osiąga najwyższe w miarę swoich możliwości wyniki w nauce;
 • systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne;
 • wykazuje się inicjatywą;
 • jest aktywnym uczestnikiem życia Szkoły i godnie reprezentuje ją na zewnątrz;
 • przestrzega wewnętrznych zarządzeń;
 • ma właściwy stosunek do obowiązków szkolnych;
 • jest pilny, uprzejmy, szanuje nauczycieli i pracowników Zespołu;
 • wypełnia podjęte zobowiązania;
 • umie współpracować w zespole;
 • dba o honor i tradycje Szkoły;
 • zachowuje się kulturalnie w Szkole i poza Szkołą;
 • dba o estetyczny wygląd;
 • jest koleżeński, uczciwy i uczynny;
 • reaguje na przejawy zła;
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza Szkołą;
 • dba o porządek na terenie Szkoły i poza nią;
 • szanuje mienie społeczne, szkolne i własność kolegów.
 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • osiąga wyniki w nauce odpowiadające jego możliwościom;
 • przestrzega zasad współżycia społecznego w klasie i Szkole;
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom;
 • kulturalnie zachowuje się w Szkole i poza nią, szanuje mienie szkolne oraz cudzą własność, dba o wygląd zewnętrzny, w czasie uroczystości nosi odświętny strój;
 • grzecznie, taktownie odnosi się do nauczycieli, innych pracowników Szkoły, koleżanek i kolegów;
 • właściwie reaguje na przemoc, agresję i wulgaryzmy, czuje się odpowiedzialny za słabszych;
 • dba o estetyczny wygląd;
 • aktywnie uczestniczy w życiu Szkoły i godnie reprezentuje ją na zewnątrz;
 • przestrzega wewnętrznych zarządzeń szkolnych;
 • bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia, pracuje systematycznie, jest punktualny, nie opuszcza zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia.
 1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia, pracuje systematycznie osiągając wyniki na miarę swoich możliwości;
 • jest punktualny, nie opuszcza zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia;
 • postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dobrze wykonuje powierzone zadania na rzecz oddziału i Szkoły, swoim zachowaniem nie przynosi ujmy dobremu imieniu Szkoły;
 • nie ulega nałogom, nie naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych;
 • kulturalnie zachowuje się w Szkole i poza nią, dba o wygląd zewnętrzny (w czasie wszystkich uroczystości szkolnych nosi odświętny strój), nie niszczy mienia Szkoły, szanuje cudzą własność;
 • pozytywnie odnosi się do nauczycieli, innych pracowników Szkoły, koleżanek
  i kolegów, dobrze wykonuje polecenia nauczycieli i pracowników Szkoły;
 • nie pozostaje obojętny wobec przemocy i agresji, nie używa wulgarnego słownictwa;
 • stara się uczestniczyć w różnorodnych działaniach na rzecz klasy i Szkoły;
 • stara się dobrze wypełniać podjęte zobowiązania;
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza Szkołą;
 • nauczyciele sporadycznie zgłaszają zastrzeżenia do zachowania ucznia.
 1. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
 • nie zawsze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, do wykonywanych powierzonych zadań zachęca go nauczyciel, niezbyt chętnie uczestniczy w życiu klasy, Szkoły, nie czuje się odpowiedzialny za klasę i kolegów;
 • nie stosuje środków uzależniających, czuje się odpowiedzialny za bezpieczeństwo
  i zdrowie własne i innych;
 • poprawnie zachowuje się wobec innych, szanuje mienie Szkoły, zdarzają mu się sporadyczne wybryki, ale naprawia wyrządzone szkody;
 • nie zawsze okazuje należyty szacunek innym osobom;
 • nie jest agresywny;
 • nie jest wulgarny;
 • upominany wykazuje skruchę, dąży do poprawy swego zachowania;
 • nie zawsze przestrzega wewnętrznych zarządzeń szkolnych;
 • zdarzają mu się nieusprawiedliwione nieobecności.
 1. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
 • lekceważy obowiązki ucznia, pracuje niesystematycznie, w nauce osiąga wyniki poniżej swoich możliwości, nie wykonuje powierzonych mu zadań;
 • (uchylony);
 • nie uczestniczy w życiu klasy, Szkoły, nie dba o honor i tradycje Szkoły;
 • nie dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • niekulturalnie zachowuje się w Szkole i poza nią, niszczy mienie szkolne, nie chce naprawić wyrządzonych szkód;
 • niegrzecznie i nietaktownie odnosi się do innych;
 • przejawia agresję siłową lub fizyczną, bywa wulgarny;
 • nie reaguje na uwagi nauczyciela dotyczące jego zachowania, utrudnia prowadzenie lekcji;
 • nie wykazuje poprawy pomimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych.
 1. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
 • zupełnie lekceważy obowiązki ucznia, ucieka z lekcji, wagaruje;
 • nie przestrzega żadnych zasad współżycia społecznego, nie dba o honor i tradycje Szkoły;
 • prezentuje niską kulturę słowa;
 • używa niedozwolonych substancji zagrażających zdrowiu (alkohol, nikotyna, narkotyki i inne), naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych;
 • dewastuje mienie szkolne, nie chce naprawić wyrządzonych szkód;
 • arogancko i bez szacunku odnosi się do nauczycieli, innych pracowników Szkoły
  a także kolegów i koleżanek;
 • jest agresywny, stosuje przemoc fizyczną, jest wulgarny;
 • w wyniku swojego zachowania demoralizuje innych, nie podejmuje żadnych wysiłków.
 • 6p
 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zastrzeżenia wnosi się na piśmie.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Dyrektora, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 3. W skład komisji wchodzą:
 • Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący komisji;
 • wychowawca oddziału;
 • nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
 • przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
 • przedstawiciel Rady Rodziców.
 1. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 2. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • imiona i nazwiska osób wchodzących skład komisji;
 • termin posiedzenia komisji;
 • wynik głosowania;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Warunkiem ubiegania się o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania jest:

1)   złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia do Dyrektora pisemnego wniosku
z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie oceny zachowania w terminie do 2 dni roboczych od daty powiadomienia o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania;

 1. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny zachowania:
 • uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana roczną (śródroczną) ocenę zachowania, jeżeli spełnia następujące warunki:
  1. nie otrzymał nagany Dyrektora,
  2. nie otrzymał nagany wychowawcy oddziału,
  3. nie został karnie przeniesiony do równoległego oddziału,
  4. wszystkie nieobecności na zajęciach ma usprawiedliwione,
  5. wszystkie spóźnienia na lekcje ma usprawiedliwione,
  6. co najmniej 2/3 nauczycieli w swoich propozycjach ocen zachowania oceniło zachowanie ucznia na ocenę, o którą się ubiega;
 • uczeń zgłasza wychowawcy zastrzeżenia do przewidywanej oceny zachowania do 2 dni od momentu powiadomienia go o ocenie;
 • wychowawca do 2 dni od momentu zgłoszenia przez ucznia zastrzeżeń sprawdza, czy uczeń spełnia powyższe warunki;
 • wychowawca ustala ocenę wyższą lub utrzymuje wcześniej przewidywaną oraz informuje ucznia o swojej decyzji nie później niż 2 dni przed zebraniem Rady Pedagogicznej.
 • 6r
 1. Tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określają odrębne przepisy.
 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 3. Sposób, formy i warunki organizowania i przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych określają przepisy rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 4. Tryb i terminy organizowania i przeprowadzania egzaminów poprawkowych określa ustawa i przepisy rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
  w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
 5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w Szkole w obecności nauczyciela i potwierdzona własnoręcznym podpisem z datą.

Rozdział 7

Uczniowie Zespołu, szczegółowe zasady rekrutacji

 • 7
 1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. W szczególnie uzasadnionym przypadku do Przedszkola może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci na podstawie postępowania rekrutacyjnego, określonego w ustawie.
 4. Kryteria przyjęć do Przedszkola, liczbę punktów za kryteria określa Dyrektor Przedszkola.
 5. Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa Dyrektor w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Ochotnica Dolna.
 • 7a
 1. Do Szkoły przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły na podstawie zgłoszenia, w tym dzieci, które rozpoczynają obowiązek szkolny z rocznym wyprzedzeniem.
 2. Do klasy pierwszej mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu szkoły na podstawie kryteriów, jeżeli Szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Wójtem Gminy Ochotnica Dolna.
 3. Przy rekrutacji do klasy pierwszej dzieci spoza obwodu Szkoły bierze się pod uwagę następujące kryteria:
 • uczęszczanie do szkoły rodzeństwa kandydata;
 • dziecko mieszka na terenie gminy Ochotnica Dolna;
 • bliższa droga dziecka do Szkoły niż do szkoły, w obwodzie której mieszka;
 • dziecko uczęszczało do Przedszkola.
 1. Kryteriom, o którym mowa w ust. 3 przypisuje się odpowiednio:
 • 10 pkt;
 • 5 pkt;
 • 3 pkt;
 • 7 pkt.
 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej spoza obwodu Szkoły decyduje łączna liczba punktów za kryteria wymienione w ust. 3, które spełnia kandydat. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać kandydat wynosi 25 pkt.
 2. Kandydaci są przyjmowani w kolejności łącznej liczby uzyskanych punktów, licząc od liczby największej do wyczerpania miejsc.
 3. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów o kolejności przyjęć decydują łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Kryteria, o których mowa w ust. 7, mają jednakową wartość.
 • 7b
  1. Wymaganymi dokumentami kandydatów, o których mowa w § 7a ust. 2 są:
 • wniosek rodzica o przyjęcie do klasy pierwszej wypełniony według wzoru określonego przez Szkołę i zawierający:
 1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
 2. imiona i nazwiska rodziców kandydata,
 3. adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
 4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,
 5. wskazanie kolejności wybranej publicznej szkoły w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 1. Kandydaci, o których mowa w § 7a ust. 2, składają wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej do Dyrektora według wzoru określonego przez Szkołę. Do wniosku dołącza się:
 • dokumenty lub oświadczenia wymienione w ust. 1 pkt 2 – 5;
 • inne według uznania.
 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 składa się w sekretariacie Szkoły.
 • 7c
 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora.
 2. Komisja rekrutacyjna publikuje listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Szkoły.
 3. Kandydaci zakwalifikowani są obowiązani w terminie siedmiu dni od dnia opublikowania listy do złożenia wymaganych dokumentów i potwierdzenia woli podjęcia nauki
  w Szkole.
 4. Komisja publikuje listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły.
 5. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata nieprzyjętego może wystąpić z wnioskiem
  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły.
 6. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 5, komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata.
 7. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami Dyrektor przeprowadza postępowania uzupełniające.
 8. Postępowanie uzupełniające kończy się w dniu 28 sierpnia danego roku.
 9. Przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego, w tym także do klasy pierwszej, jeżeli wymaga to przeprowadzenia zmian organizacyjnych szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, wymaga zgody organu prowadzącego.
 • 7d
 1. Uczeń ma prawo do:
 • zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
  z Dyrektorem;
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
 • poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich;
 • odpoczynku przez okres przerw świątecznych i ferii i nie zadawania prac domowych;
 • przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania w ich rozwiązaniu pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;
 • uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
 • powiadamiania z wyprzedzeniem i terminem o pisemnych sprawdzianach;
 • poszanowania swej godności, życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym i nietykalności osobistej;
 • korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;
 • przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystywaniu wszystkich możliwości Szkoły;
 • wyboru przez siebie organizacji, do której chce należeć;
 • uczestnictwa w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach organizowanych przez Szkołę;
 • opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
 • udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, gdy nie radzi sobie
  z opanowaniem treści nauczania.
 1. Uczeń ma obowiązek:
 • zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka;
 • okazywania szacunku nauczycielom, innym pracownikom Szkoły oraz dorosłym
  i uczniom;
 • stosowania się do poleceń Dyrektora, wychowawcy i nauczycieli:
 1. w dni wyznaczone przez Dyrektora zakłada odświętny strój (chłopcy – spodnie materiałowe w kolorze czarnym lub granatowym i biała, gładka koszula, dziewczynki – spódnica lub spodnie materiałowe w kolorze czarnym lub granatowym i biała, gładka bluzka);
 2. w pozostałe dni nauki szkolnej nosi czysty, schludny strój (spodnie długie, bez dziur, spodnie lub spódnice o długości 10 cm nad kolano);
 3. zawsze dba o schludny wygląd (zakaz makijażu i malowania paznokci oraz farbowania włosów).
 • wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności;
 • uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć i właściwego zachowania się
  w trakcie zajęć;
 • przybywania na zajęcia punktualnie, a w razie spóźnienia się na zajęcia, wejść do sali, w której się odbywają;
 • systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu;
 • postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności;
 • godnego, kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią;
 • dbania o piękno mowy ojczystej;
 • dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów;
 • dbania o honor i tradycję Szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu;
 • troszczenie się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;
 • zachowywania podczas lekcji należytej uwagę, nierozmawiania z innymi uczniami, zabierania głosu po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela.
 1. Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zaginięcie czy kradzież tego rodzaju sprzętu.
 3. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt.
 4. W czasie zajęć edukacyjnych i przerw obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych jak również innych urządzeń elektronicznych na terenie wszystkich pomieszczeń w budynku Zespołu oraz na boisku szkolnym i placu zabaw.
 5. Poprzez „używanie” należy rozumieć (w przypadku telefonu komórkowego):
 • nawiązywanie połączenia telefonicznego,
 • redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu SMS, MMS lub podobnej,
 • rejestrowanie materiału audiowizualnego,
 • odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej,
 • transmisja danych,
 • wykonywanie obliczeń.
 1. W przypadku innych urządzeń elektronicznych pojęcie „używania” dotyczy wszystkich wyżej wymienionych punktów możliwych do wykonania na danym urządzeniu.
 2. Po wejściu do budynku szkolnego uczeń ma obowiązek wyłączyć oraz schować aparat telefoniczny i inny sprzęt elektroniczny, które mogą zostać włączone po opuszczeniu budynku Zespołu.
 3. Nie wolno ładować telefonów komórkowych lub innego sprzętu elektronicznego na terenie Zespołu.
 4. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego jako pomocy dydaktycznej podczas zajęć edukacyjnych wyłącznie za zgodą nauczyciela.
 5. Uczeń, który używa telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych niezgodnie z zasadami wymienionymi w ust. 3-8 otrzymuje uwagę negatywną do dziennika.
 6. Jeśli uczeń w ciągu jednego miesiąca otrzyma trzy uwagi negatywne, których treść odnosi się do nieprzestrzegania zasad wymienionych w ust. 3-8, wychowawca kontaktuje się z rodzicami ucznia.
 7. Jeśli uczniowi, podczas jego pobytu w szkole, zostanie udowodnione nagrywanie dźwięku, obrazu bądź fotografowanie osób i/lub upublicznianie materiału w mediach społecznościowych, taki uczeń otrzymuje negatywną ocenę z zachowania za dany miesiąc oraz upomnienie od Dyrektora. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami ucznia i organizuje spotkanie z Dyrektorem i zainteresowaną osobą.
 8. Po incydencie opisanym w ust. 14 każda osoba, której wizerunek został upubliczniony ma prawo zgłosić zaistniałą sytuację na policję.
 9. Jeśli sytuacja przedstawiona w ust. 14 powtórzy się, sprawa zostaje zgłoszona przez Dyrektora Zespołu na policję, a telefon w zaklejonej kopercie, jest zdeponowany w sekretariacie. Możliwy jest tylko osobisty odbiór aparatu telefonicznego przez rodzica.
 10. W okresie pandemii COVID-19 uczniów obowiązuje przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, wynikających z odrębnych przepisów.
 11. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczniowie realizują obowiązek szkolny w formie pracy zdalnej.
 • 7e
 1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
 • świadectwo z wyróżnieniem;
 • uzyskanie wyróżniającego wyniku w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, występach artystycznych;
 • frekwencję:
  1. nagroda I stopnia za wzorową frekwencję (0 godzin opuszczonych),
  2. nagroda II stopnia za wyróżniającą frekwencję (do 14 godzin opuszczonych
   w ciągu całego roku szkolnego z powodu choroby i/lub zdarzeń losowych);
 • pracę społeczną na rzecz Szkoły i środowiska;
 • systematyczną pracę, poprawę wyników w nauce i postępy.
  1. W Szkole stosuje się następujące nagrody i wyróżnienia:
 • pochwałę wychowawcy;
 • pochwałę wychowawcy wobec klasy;
 • pochwałę Dyrektora na forum Szkoły;
 • nagrodę rzeczową;
 • dyplom uznania;
 • list pochwalny do Rodziców;
 • publikacja informacji o sukcesach edukacyjnych i wychowawczych na gazetce ściennej i/lub stronie internetowej Zespołu;
  1. Nagrody wymienione w ust. 2 pkt 4 – 6 przyznaje Dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy, nauczyciela, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, z tym że wnioski te nie mają charakteru wiążącego.
  2. Nagrody finansowane są z budżetu Zespołu lub przez Radę Rodziców albo z innych źródeł.
  3. Wychowawca odnotowuje w dokumentacji informację o udzielonej nagrodzie oraz informuje o przyznanej uczniowi nagrodzie jego rodziców.
 • 7f
 1. Uczeń może być ukarany za:
 • nieprzestrzeganie obowiązków określonych w § 7d ust. 2;
 • nieusprawiedliwione opuszczanie zajęć i spóźnianie się na zajęcia;
 • palenie tytoniu (w tym e-papierosów) lub spożywanie alkoholu;
 • używanie narkotyków, dopalaczy lub innych środków odurzających;
 • oszukiwanie i kłamstwa;
 • stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec ludzi i zwierząt;
 • kradzież i wyłudzanie pieniędzy;
 • brutalność, wulgarność, znęcanie się nad innymi i chuligaństwo;
 • niszczenie i dewastowanie mienia Szkoły oraz mienia publicznego.
 1. Kary nie mogą naruszać godności osobistej i nietykalności ucznia.
 2. Uczeń może być ukarany w formie:
 • upomnienia wychowawcy udzielonego indywidualnie;
 • upomnienia wychowawcy udzielonego wobec klasy;
 • nagany wychowawcy;
 • nagany wychowawcy udzielonej w obecności rodziców;
 • upomnienia Dyrektora;
 • nagany Dyrektora, udzielonej publicznie wobec uczniów;
 • czasowego zawieszenia prawa do reprezentowania Szkoły;
 • czasowego zakazu udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych;
 • przeniesienia ucznia do innego równoległego oddziału;
 • powiadomienia policji, kuratora sądowego, kuratora oświaty w szczególnych przypadkach;
 • przeniesienie ucznia do innej szkoły;
 • dodatkowych prac na rzecz szkoły lub instytucji lokalnych uzgodnionych z rodzicami ucznia i wykonywanych pod ich opieką;
 • czasowe lub stałe pozbawienie pełnionej funkcji.
 1. Po wyczerpaniu wszelkich dostępnych w Szkole form działania mających na celu zdyscyplinowanie i poprawę zachowania ucznia, Dyrektor może wystąpić z wnioskiem do Małopolskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły. Przed złożeniem wniosku Dyrektor może zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej.
 2. Dopuszcza się możliwość podania do informacji społeczności szkolnej o ukaraniu ucznia.
 3. W przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków ucznia przy stosowaniu kary nie musi być zachowana gradacja kar. (czy zawsze zachowywać gradacje kar?
 4. Wychowawca odnotowuje w dokumentacji szkolnej informację o udzielonej karze oraz informuje o tym jego rodziców.
 • Uczniowi po otrzymaniu nagany wychowawcy obniża się miesięczną ocenę zachowania o jeden stopień;
 • Uczniowi po otrzymaniu nagany Dyrektora obniża się w danym okresie śródroczną lub roczną ocenę zachowania o jeden stopień;
 1. Od zastosowanej kary wymienionej w ust. 3 pkt 1 – 4 uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do wychowawcy klasy, który w ciągu 3 dni roboczych jest obowiązany rozpatrzyć odwołanie i powiadomić ucznia i jego rodziców o podjętej decyzji.
 2. Od zastosowanej kary wymienionej w ust. 3 pkt 5 – 11 lub od decyzji wychowawcy,
  o której mowa w ust. 8, uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do Dyrektora.
 3. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie do 7 dni od dnia złożenia odwołania. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
 4. W wyniku przeprowadzonego postępowania wychowawca lub Dyrektor może:
 • utrzymać zastosowaną karę;
 • obniżyć karę;
 • uchylić karę.

Utrzymanie kary wymaga uzasadnienia.

 1. Niezależnie od zastosowanej kary za zniszczone przez ucznia mienie Szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.
 • 7g
 1. Uczeń lub jego rodzice mają obowiązek niezwłocznego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach, ale nie później niż do 7 dni od powrotu ucznia do Szkoły. Usprawiedliwienie przedkłada się wychowawcy.
 • W przypadku powtarzającego się nieusprawiedliwienia godzin nieobecności ucznia przez rodzica wychowawca klasy informuje o tej sytuacji Dyrektora, który zgłasza to odpowiednim organom zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Usprawiedliwienie, o którym mowa w ust. 1, powinno być sporządzone przez rodziców
  w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka. Rodzic ma możliwość usprawiedliwiania nieobecności dziecka w dzienniku elektronicznym.
 2. Decyzję o usprawiedliwieniu bądź nieusprawiedliwieniu nieobecności ucznia na zajęciach podejmuje wychowawca.
 3. W przypadku choroby dziecka trwającej powyżej 7 dni rodzic powinien przedłożyć zaświadczenie lub informację od lekarza.
 4. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:
 • z ważnych powodów na pisemną lub osobistą prośbę rodziców;
 • w przypadku choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu rodziców
  i odebraniu ucznia przez samych rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.
 1. Zwolnienie indywidualne możliwe jest tylko w przypadku pisemnej prośby napisanej
  i podpisanej przez rodzica lub osobistej prośby, będącej wynikiem zgłoszenia się do Szkoły i uzgodnienia czasu zwolnienia ucznia z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.
 2. W przypadku, gdy nauczyciel zauważy objawy złego samopoczucia ucznia lub uczeń sam zgłosi nauczycielowi taki fakt, nauczyciel powiadamia rodziców ucznia, prosząc o pilne zgłoszenie się, celem jak najszybszego odebrania dziecka ze Szkoły.
 3. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 podczas zdalnego nauczania rodzice:
 • wspierają i motywują swoje dzieci do samodzielnej pracy;
 • w razie potrzeby i możliwości pomagają dzieciom w wykonywaniu zadań, ale ich nie wyręczają;
 • zapewniają warunki do nauki swoim dzieciom i sprzęt do zdalnej nauki, w razie potrzeby zwracają się o pomoc do Dyrektora Zespołu;
 • zgłaszają nauczycielom i/lub wychowawcy wszelkie problemy wynikające ze zdalnego nauczania;
 • udostępniają nauczycielom dane, niezbędne do skutecznego porozumiewania się np. nr telefonu komórkowego, adres e-mail itp.;
 • systematycznie odbierają informacje od nauczycieli, wychowawców i Dyrektora Zespołu;
 • monitorują postępy swoich dzieci w nauce, w szczególności korzystając z dziennika elektronicznego;
 • dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych są w stałym kontakcie z wychowawcami.

Rozdział 7a

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 • 7aa
 1. W szkole funkcjonuje system doradztwa edukacyjno-zawodowego, którego celem w szczególności jest:
 • zwiększenie trafności podejmowanych decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz minimalizowanie kosztów psychicznych wynikających z niewłaściwych wyborów;
 • zagwarantowanie systematycznego oddziaływania na uczniów w ramach planowych działań;
 • udzielanie uczniom pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji
  i rynku pracy, zgodnie z planowanym przez nich kierunkiem rozwoju zawodowego;
 • doradzanie w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej uczniom niepełnosprawnym;
 • obniżenie społecznych kosztów kształcenia dzięki poprawieniu trafności wyborów na kolejnych etapach edukacji;
 • zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnego wsparcia w procesie decyzyjnym wyboru szkoły i kierunku kształcenia.
 1. Zespół realizuje doradztwo edukacyjno-zawodowe w formie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju zawodowego przez wszystkich nauczycieli, w tym doradcę zawodowego oraz udział uczniów w grupowych zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego zorganizowanych w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 • 7ab
 1. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego odbywa się:
 • według opracowanego szkolnego programu doradztwa zawodowego;
 • w formie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego na podstawie programu doradztwa zawodowego zaproponowanego przez nauczyciela realizującego te zajęcia
  i dopuszczonego do użytku szkolnego przez Dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 1. Strukturę i zakres oraz formę szkolnego programu doradztwa zawodowego określa dokument o nazwie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ).
 • 7ac
 1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego uwzględnia następujące obszary działań doradczych:
 • poznanie siebie, własnych zasobów;
 • kwalifikacje na rynku pracy i kompetencje;
 • zawody przyszłościowe, rynek edukacyjny i pracy;
 • planowanie własnego rozwoju i podejmowanie świadomych decyzji dotyczących ścieżki edukacyjno-zawodowej.
 1. Działania podejmowane w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego mają formę wieloletniego programu.
 2. Zakres Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego obejmuje:
 • zadania jego realizatorów (w ramach planu pracy na dany rok szkolny);
 • czas i miejsce realizacji zadań (w harmonogramie działań na dany rok szkolny);
 • metody i narzędzia pracy (adekwatne do zaplanowanych tematów zajęć);
 • oczekiwane efekty (m. in. oczekiwane zmiany w wiedzy, umiejętnościach, postawach uczniów);
 • sposoby ewaluacji (np. rozmowy indywidualne, ankiety);
 • sposób organizacji współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dla uczniów i rodziców w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego;
 • spis instytucji do współpracy w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
 1. Przed opracowaniem szkolnego programu doradztwa zawodowego przeprowadza się diagnozę potrzeb uczniów, nauczycieli, rodziców.
 • 7ad

W Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego określa się w szczególności:

 • tytuł – nazwę;
 • podstawy prawne;
 • wstęp (założenia);
 • cele ogólne i szczegółowe;
 • adresatów;
 • koordynatora i osoby odpowiedzialne za realizację programu;
 • treści i czas realizacji;
 • organizację programu;
 • metody i formy pracy doradczej;
 • rolę i zadania osób realizujących WSDZ (Dyrektora, doradcy zawodowego);
 • przewidywane rezultaty (efekty);
 • ocenę i ewaluację;
 • załączniki (scenariusze zajęć).
 • 7ae
 1. Za organizację doradztwa zawodowego odpowiada Dyrektor szkoły. Planowanie
  i koordynację doradztwa Dyrektor powierza doradcy zawodowemu zatrudnionemu
  w szkole.
 2. Oprócz planowania i koordynowania doradztwa doradca zawodowy odpowiada za:
 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 • prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery
  i podjęcia roli zawodowej;
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
 • współpracę z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
  w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej prowadzą także nauczyciele i specjaliści zatrudnieni
  w szkole.
 2. Doradca zawodowy dokumentuje swoją pracę odpowiednio do realizowanej formy pracy. Jest obowiązany prowadzić dziennik zajęć zgodnie z przepisami w sprawie sposobu prowadzenia przebiegu nauczania przez publiczne szkoły.

Rozdział 8

Ceremoniał Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 • 8
 1. Dzień 12 listopada jest świętem Zespołu obchodzonym ku czci Patrona i ma charakter patriotyczny. Dzień ten jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Jeżeli dzień 12 listopada przypada w sobotę lub niedzielę, to święto obchodzone jest
  w innym dniu, ustalonym przez Dyrektora.
 3. Uroczystość ku czci Patrona rozpoczyna się Mszą Świętą z udziałem Sztandaru Zespołu oraz zaproszonych gości, a także złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową mjra Henryka Sucharskiego.
 4. Uroczystości z udziałem Sztandaru wymagają zachowania powagi i jego poszanowania.
 5. W skład osobowy pocztu sztandarowego wchodzą:
 • chorąży, którym jest uczeń najstarszej klasy Szkoły;
 • asysta, którą są dwie uczennice najstarszej klasy Szkoły.
 1. Kandydatury do pocztu sztandarowego przedstawiane są przez wychowawcę klasy na Radzie Pedagogicznej i przez nią zatwierdzane.
 2. W uzasadnionych przypadkach decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego.
 3. Insygniami pocztu sztandarowego są:
 • biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym ramieniem, kolorem białym do góry;
 • białe rękawiczki;
 1. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie to jest:
 • uczeń w białej koszuli i w ciemnym garniturze bądź w czarnych spodniach;
 • uczennice w białe bluzki i czarne spódnice.
 1. Udział sztandaru na terenie Zespołu dotyczy głównie:
 • Święta Szkoły;
 • uroczystości Konstytucji 3 Maja;
 • Święta Odzyskania Niepodległości;
 • ceremonii przekazania pocztu sztandarowego;
 • rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;
 • uroczystości ślubowania klas pierwszych;
 • uroczystej lekcji ze sztandarem.
 1. Udział sztandaru poza terenem Zespołu dotyczy:
 • uroczystości organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz inne szkoły;
 • uroczystości religijnych (mszy świętej, uroczystości pogrzebowych);
 • udziału w sympozjach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Klubu Szkół „Westerplatte” organizowanych przez Klub.
 1. W dniu uroczystości sztandar jest przewożony w pokrowcu na miejsce zbiórek pocztów sztandarowych.
 2. Celebracja sztandaru jest zgodna z ustaloną regułą zachowania pocztów sztandarowych
  w czasie danej uroczystości.
 3. Zespół posiada hymn będący również hymnem Klubu Szkół Westerplatte pt. „Pieśń
  o chwale”.

Rozdział 8a

Klasy dotychczasowego gimnazjum

(uchylony)

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

 • 9
 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie
  z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 3. Sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
  i opiekuńczej Przedszkola i Szkoły regulują odrębne przepisy.
 4. Stosunek pracy pracownika administracyjnego i obsługi regulowany jest przepisami kodeksu pracy.
 5. Dyrektor opracowuje ujednolicony tekst statutu i publikuje jego treść na stronie internetowej Zespołu.
 6. (uchylony).
 7. (uchylony).
 8. (uchylony).

Załączone pliki:

- STATUT Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.pdf