” Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych gminy Ochotnica Dolna ‘’

Od początku października 2012 r. w naszej szkole tak jak w innych szkołach podstawowych naszej gminy rozpoczęliśmy realizację unijnego projektu

” Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych gminy Ochotnica Dolna ‘’, który jest kontynuacją poprzednio realizowanych projektów :

– „Jestem ze wsi-to mi nie przeszkodzi w odniesieniu sukcesu”

– ,,Równamy szanse tworzymy możliwości”

Projekt” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III ‘’ podobnie jak poprzednie jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Będzie realizowany w tym roku szkolnym 20012/2013

Odbyła się rekrutacja uczniów na poszczególne zajęcia – zgodnie z Regulaminem Rekrutacji umieszczonym na stronie internetowej gminy.

W ramach tego projektu uczniowie z naszej szkoły uczestniczą w zajęciach wyrównawczych i zajęcia terapeutycznych z logopedą i z psychologiem .Aby uatrakcyjnić proces nauczania nauczyciele prowadzący zajęcia wyrównawcze i terapeutyczne stosują różnorodne metody i formy pracy z uczniem. W pracy są wykorzystywane pomoce dydaktyczne, materiały papiernicze i biurowe zakupione z projektu.

W ramach w/w projektu w naszej szkole są realizowane następujące zajęcia :

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy
Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z orzeczeniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

W naszej szkole koordynatorem realizacji projektu “Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III ‘jest :mgr Teresa Mastalerz
“Równamy szanse-tworzymy możliwości!”

Zespół otrzymał dofinansowanie na działalność oświatową z Europejskiego Fundzuszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 9.1.2. “Wyrównywanie edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Projekt pod nazwą “Równamy szanse-tworzymy możliwości!” realizowany będzie przez następne dwa lata szkolne tj. od 1 września 2009 do 30 czerwca 2011 r.

Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na uatrakcyjnienie procesu nauczania tj. organizację zajęć pozalekcyjnych, dla uczniów z problemami w nauce oraz dla uczniów utalentowanych, sfinansowanie dodatkowych zajęć, wycieczek krajowych i zagranicznych a także zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i sprzętu.

Cel główny projektu to: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Ochotnica Dolna poprzez zastosowanie innowacyjnych form nauczania.

Cele szczegółowe:

– podniesienie poziomu umiejętności uczniów z trudnościami w nauce
– zmniejszenie dysproporcji w nauczeniu uczniów z dysfunkcjami
– podniesienie poziomu znajomości języka obcego
– rozwinięcie wiedzy i umiejętności z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
– nabycie przez uczniów umiejętności aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
– podniesienie poziomu kulturalnego i społecznego uczniów, utrwalenie zdobytej wiedzy

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci wszyscy chętni uczniowie, a szczególnie uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniowie zdolni, pragnący poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Dążymy do tego, by nasi uczniowie mieli taką samą szansę własnego rozwoju jak dzieci miejskie aby korzystanie z dorobku kultury było dla nich tak samo dostępne. Zakładamy, że każdy uczestnik zostanie objęty co najmniej jedną formą wsparcia.

Wszystkie działania zaplanowane w projekcie “Równamy szanse- tworzymy możliwości” bedą kontynuacją projektu “Jestem ze wsi-to mi nie przeszkodzi w odniesieniu sukcesu!”-realizowanego w roku szkolnym 2009/2010.

W załączeniu regulamin programu i oświadczenie beneficjenta:

regulamin_z_Ochotnicy_rownamy_szanse

oswiadczenie_beneficjenta_ostatecznego_rownamy_szanse

“Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

Zespół Szkolno-Przedszkolny im.mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej

przystąpił do projektu : “Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Beneficjentem Projektu jest Grupa Edukacyjna S.A. z Kielc.

Głównym celem projektu “Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela.

Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolna odbywać się będzie poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, amerykańskiego psychologa i neurologa, profesora Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu Bostońskiego, doktora honoris causa ponad 20 szkół wyższych i uniwersytetów, który zakłada, że każdy człowiek posiada wszystkie typy inteligencji w różnym stopniu rozwinięte. Tworzą one niepowtarzalny “profil inteligencji”, który podlega zmianom. Wszystkie te inteligencje wzajemnie ze sobą współpracują, a każdą z nich można rozwijać ( słabsze inteligencje można rozwijać poprzez mocniejsze). Rozwojowi inteligencji sprzyja również właściwie zorganizowane środowisko domowe. Wykorzystanie w praktyce teorii H.Gardnera zapewni uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb.

Umożliwi działania we wszystkich dziedzinach aktywności, a szczególnie: językowej (język ojczysty i obcy), matematyczno-przyrodniczej, artystycznej i ruchowej, komunikacyjno-informacyjnej, społecznej (intra- i interpersonalnej). Wprowadzenie nowych treści i metod odbywać się będzie na bazie opracowanych na potrzeby projektu materiałów metodycznych.

Do projektu dobrane zostały takie środki, które stymulują rozwój wieloaspektowo i wielowymiarowo. Uwrażliwiają na odbiór sensoryczny, zaspokajają potrzebę samodzielnego odkrywania świata, kształtują umiejętność uczenia się i samokontroli oraz motywują do samodzielnych działań, dając możliwość odczucia sukcesu.

Efektem uczestnictwa uczniów będzie pokaz efektów i osiągnięć dzieci zaprezentowany na podsumowaniu I etapu w Zespole Szkolno-Przedskolnym im.mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej

17.12.2009 r.o godz. 12.00

Wiejec informacji dotyczących Projektu: “Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” można znaleźć na stronie http://www.pierwszaki.eu