MISJA SZKOŁY

Kształcimy uczniów na miarę XXI wieku, radzących sobie w zmieniającym się współczesnym świecie oraz stawiających czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości – „Każdy ma swoje Westerplatte”. Szkoła działa na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku, życzliwości, otwartości, indywidualnego podejścia oraz troski o bezpieczeństwo uczniów. Kształcimy i wychowujemy we współpracy z rodzicami. „ Naszym Westerplatte” jest solidna nauka, rozwój zainteresowań oraz praca nad wzorowym zachowaniem. Nauczyciele w pracy dydaktyczno-wychowawczej kierują się dobrem uczniów, troszczą się o ich bezpieczeństwo oraz zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i prospołeczną, dążą do wszechstronnego rozwoju osobowości.

WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła jest przyjazna dziecku, ciekawa, sprawiedliwa, wymagająca oraz bezpieczna, stwarzająca optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów, gwarantująca atrakcyjne i skuteczne nauczanie. To szkoła, której nadrzędnym celem jest wychowanie człowieka kulturalnego, odpowiedzialnego, aktywnego, twórczego, wrażliwego, otwartego na potrzeby innych, mającego poczucie więzi ze swoją małą Ojczyzną, człowieka prawego i tolerancyjnego.