– OTWIERAMY ŚWIETLICĘ

Szanowni Rodzice,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r.  dyrektor przedszkola i szkoły podstawowej  ma obowiązek zorganizować zajęcia świetlicowe na terenie szkoły dla dzieci w wieku przedszkolnym i z klas I-III  których rodzice:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2.  realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8.  są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9.  są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

Zgodnie z tym, od dnia 13 kwietnia w godzinach 8.00- 13.00 będzie działać świetlica szkolna.

Jeśli przynajmniej jedno z rodziców pracuje w służbach medycznych, policji, straży pożarnej lub innych miejscach wymienionych powyżej, proszę o złożenie stosownego wniosku w  sekretariacie Zespołu.

W związku z zajęciami zdalnymi prowadzonymi w klasach I-III, uprzejmie proszę, aby dzieci, które będą uczęszczać na świetlicę,  korzystały z własnego sprzętu komputerowego, przyniesionego z domu. Laptopy szkolne zostały wypożyczone uczniom Zespołu.

 

Anna Szerszeń

Back to top