– Sukces naszej szkoły „Zdrowo jem, więcej wiem”

Raport z realizacji projektu: „Zdrowo jem, więcej wiem” – etap JESIEŃ

Zespół  Szkolno – Przedszkolny im. majora Henryka Sucharskiego w Tylmanowej zajął 6 miejsce  spośród 381 szkół biorących udział w projekcie (otrzymaliśmy 511,50 punktów na możliwych maksymalnie 520 punktów).

W drugiej dekadzie października br. uczniowie klas : IIA, kl.IIB i kl. III  wraz z wychowawcami : Panią Anną Piszczek w kl.III, Panią Zofią Brzeżną w  kl.IIB i Teresą Mastalerz w kl.IIA  (szkolnym opiekunem projektu) przystąpili do realizacji dziesiątej  edycji projektu „ Zdrowo jem, więcej wiem” organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Duda.

W czasie realizacji zadań w/w projektu współpracowano z Panią Katarzyną  Ziajkiewicz i z pedagogiem szkolnym –Panią Bożeną Tworek.

Celem podejmowanych działań było  kształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania i podkreślenie roli aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej a także poszerzenie świadomości rodziców, od których zależy całokształt  i styl  życia rodziny aby ich przekonać, że warto dbać o zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną dzieci.

Uczniowie, zgodnie z  regulaminem projektu przyjęli nazwę „Smaczne owoce i warzywa ” jako ,, motto” podejmowanych działań  i od 18 X do 20 XI br. wykonali następujące zadania:

1.1 – Lekcja: Smacznie – zdrowo- kolorowo.

1.2 – Konkurs: Zagadki owocowo warzywne.

1.3 – Lekcja: Każdy uczeń chce zostać Siłaczkiem.

1.4 – Konkurs: Order miłośnika sportu.

1.5 – Forum Zdrowia: Jak przekonać dziecko do jedzenia warzyw?

1.6 –  Promocja zdobytej wiedzy i  podjętych działań.

Regulamin projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”

(dalej jako „Projekt”)

I. ORGANIZATOR PROJEKTU

 1. Organizatorem Projektu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska (dalej jako „Organizator”).
 2. Opiekę nad projektem sprawuje Koordynator (dalej jako „Koordynator”) wyznaczony przez Organizatora.
 3. Biuro organizacyjne projektu znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska:
  Żelazna 32, 00-832 Warszawa
  tel. 507 006 579
  e-mail: zdrowojem@fundacjabos.pl
  strona Projektu: zdrowojem.fundacjabos.pl
 4. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30-15:00.

II. PATRONI I SPONSORZY

 1. Patronat honorowy nad Projektem objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.
 2. Sponsorem Projektu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska z darowizny przekazanej przez Bank Ochrony Środowiska.

III. PRZEDMIOT I GŁÓWNY CEL PROJEKTU

 1. Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.
 2. Projekt składa się z trzech etapów odpowiadających porom roku: jesiennego, zimowego i wiosennego.
 3. Zespoły, złożone z nauczyciela i uczniów, mogą dowolnie wybierać etapy, w których wezmą udział.
 4. Celem projektu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia.

IV. ADRESACI PROJEKTU

 1. Projekt jest skierowany do uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych oraz ich nauczycieli i rodziców.

V. TERMINARZ

 1. Projekt trwa od września 2019 roku do czerwca 2020 roku.
 2. Poszczególne etapy są realizowane w następujących terminach:
  1. Etap I – jesienny – od października 2019 do stycznia 2020 roku;
  2. Etap II – zimowy – od stycznia do kwietnia 2020 roku;
  3. Etap III – wiosenny – od marca do czerwca 2020 roku.
 3. Szczegółowy terminarz, w tym terminy rejestracji i przesyłania raportów, znajdują się na stronie Projektu w zakładce

VI. REJESTRACJA ZESPOŁÓW

 1. W Projekcie biorą udział Zespoły złożone z nauczyciela i uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych.
 2. Zespół powinien składać się z jednej klasy/grupy i jej nauczyciela.
 3. W przypadku grup świetlicowych czy klas/grup z małą liczbą uczniów dopuszcza się Zespół złożony z uczniów różnych klas pod warunkiem zgłoszenia go do kategorii wiekowo odpowiadającej najstarszemu uczniowi w zespole.
 4. W przypadku Zespołów ze szkół specjalnych kategoria jest ustalana w bezpośrednim kontakcie z Organizatorem.
 5. Zespół może składać się maksymalnie z 40 uczniów.
 6. Jedną szkołę/przedszkole może reprezentować dowolna liczba Zespołów.
 7. Projekt jest prowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
  1. Zerówki i klasy I
  2. Klasy II-III.
 8. Do danej kategorii może zgłosić się Zespół złożony z uczniów odpowiadających jej wiekowo lub młodszych, a także zespół złożony z uczniów szkół specjalnych niezależnie od ich wieku.
 9. Warunkiem uczestnictwa Zespołu w Projekcie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie projektu.
 10. Rejestracji powinien dokonać nauczyciel (dalej jako „Opiekun”), który będzie następnie realizował zadania z Zespołem.
 11. Zgłaszając zespół Opiekun Zespołu oświadcza, że Dyrektor Szkoły/Przedszkola wyraża zgodę na przeprowadzenie Projektu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 12. Podczas rejestracji tworzony jest Panel Opiekuna, za pomocą którego Opiekun tworzy i przesyła raporty z realizacji zadań.
 13. Rejestracja Zespołu kończy się automatycznym zalogowaniem do Panelu Opiekuna, co jednocześnie jest potwierdzeniem udanej rejestracji.
 14. Projekt składa się z trzech etapów odpowiadających porom roku: jesiennego, zimowego i wiosennego.
 15. Opiekun rejestruje Zespół do Projektu raz niezależnie od liczby etapów, w których weźmie udział. Zespół może wziąć udział w dowolnej liczbie etapów.
 16. Rejestracja Zespołów trwa do:
  1. 2 października 2019 roku dla Zespołów, które rozpoczynają udział w Projekcie od etapu jesiennego,
  2. 10 stycznia 2020 roku dla Zespołów, które rozpoczynają udział w Projekcie od etapu zimowego,
  3. 25 marca 2020 roku dla Zespołów, które rozpoczynają udział w Projekcie od etapu wiosennego.

VII. REALIZACJA ZADAŃ I RAPORTY

 1. W każdym etapie jest do realizowania 6 zadań, w tym 2 lekcje, 2 konkursy, promocja danego tematu w szkole oraz spotkanie z rodzicami.
 2. Plan zadań oraz materiały niezbędne do realizacji zadań znajdują się na stronie Projektu w zakładkach PLAN ZADAŃ oraz MATERIAŁY.
 3. Terminy realizacji zadań i przesyłania raportów są podane w Terminarzu dostępnym na stronie Projektu w zakładce
 4. Z realizacji zadań w danym etapie należy przesłać 1 raport, na który składa się opis realizacji i dokumentacja zdjęciowa z 6 zadań.
 5. Raport może zostać oceniony maksymalnie na 520 punktów, przy czym
  1. Lekcja nr 1 maksymalnie na 100 punktów,
  2. Konkurs nr 1 maksymalnie na 80 punktów,
  3. Lekcja nr 2 maksymalnie na 100 punktów,
  4. Konkurs nr 2 maksymalnie na 80 punktów,
  5. Forum zdrowia dla rodziców maksymalnie na 80 punktów,
  6. Promocja zdobytej wiedzy i podjętych działań maksymalnie na 80 punktów.
 6. Raport należy stworzyć i przesłać za pomocą Panelu Opiekuna. Raporty przesłane w innej formie nie będą oceniane przez sędziów.
 7. Opiekun tworzy raport zgodnie z wytycznymi, które znajdują się na stronie Projektu w zakładce MATERIAŁY.
 8. Spóźnione raporty można przesyłać przez 7 dni po terminie, jednak za każdy dzień spóźnienia naliczane jest 5 punktów karnych. Po tym czasie możliwość przesyłania raportów zostanie zablokowana.
 9. Nadesłane raporty i zawarte w nich prace staną się własnością organizatora. Autorzy prac zobowiązują się do przeniesienia praw autorskich na Organizatora. Organizator będzie mógł w sposób nieograniczony, nie naruszający praw autorskich, wykorzystywać prace wraz z ich publicznym odtwarzaniem i publikowaniem na dowolnych nośnikach.
 10. Zdjęcia załączone do raportów służą jedynie ocenie raportów oraz w celach sprawozdawczych. Nie są jednak nigdzie publikowane.
 11. Oceny raportów dokonuje Zespół Sędziowski.
 12. Każda kategoria i każdy etap Projektu jest oddzielnie oceniany i nagradzany.
 13. Zespół Sędziowski, jeśli uzna za zasadne może przyznać maksymalnie do 25 punktów dodatkowych za działania, które nie zostały przewidziane w scenariuszach do realizowanych zadań.
 14. Ostateczną liczbę przyznanych punktów dodatkowych stanowi średnia arytmetyczna z punktów dodatkowych przyznanych przez Zespół Sędziowski.
 15. Oceną końcową raportu jest średnia arytmetyczna z ocen Zespołu Sędziowskiego, powiększona o ostateczną liczbę punktów dodatkowych, a następnie pomniejszona o naliczone punkty karne.
 16. Oceną etapu jest ocena końcowa raportu.
 17. Oceny poszczególnych raportów są dostępne w Panelu Opiekuna.
 18. Klasyfikacja Grand Prix jest tworzona na podstawie sumy ocen z poszczególnych etapów.
 19. Remisy w klasyfikacji Grand Prix rozstrzyga ocena etapu Wiosennego.
 20. Wyniki poszczególnych etapów oraz klasyfikacji Grand Prix będą publikowane na stronie Projektu w zakładce
 21. Decyzje Zespołu Sędziowskiego są ostateczne i nie można się od nich odwołać.

VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Pula nagród w Projekcie wynosi 30 000 zł.
 2. Zespoły, które wezmą udział we wszystkich etapach dodatkowo zostaną uwzględnione w klasyfikacji Grand Prix, która również jest nagradzana.
 3. Nagrody główne w postaci nagród rzeczowych są przyznawane pięciu Zespołom z najwyższą punktacją za dany etap oraz Grand Prix, w każdej z kategorii.
 4. Wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych są przyznawane pięciu Zespołom z miejsc 6-10 w klasyfikacji Grand Prix, w każdej kategorii.
 5. Zespół prowadzony przez Opiekuna, który łącznie zdobył miejsca premiowane nagrodą w 3 różnych edycjach nie może ubiegać się o nagrody główne w etapach i Grand Prix, a jedynie o wyróżnienia w Grand Prix.
 6. O sposobie przekazania nagród Organizator poinformuje Opiekunów nagrodzonych i wyróżnionych Zespołów drogą mailową.
 7. Laureaci nagród głównych oraz Wyróżnieni nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 8. Nagrody główne oraz wyróżnienia w Projekcie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kwoty ogólnej nagród i sposobu jej rozdzielenia.

IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
 2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem w Projekcie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.
 4. Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, która określa rodzaj danych oraz zakres ich przetwarzania (załącznik nr 1 do Regulaminu).
 5. Organizator będzie uprawniony do zamieszczenia danych zwycięskich Zespołów (w tym: nazwa zespołu, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna zespołu zespołu).
 6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia zespołu z Projektu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Zespół.
 8. Zespoły, które naruszą Regulamin Projektu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, zostaną wykluczone z Projektu.
 9. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez uczestników w wyniku ich udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania im nagrody.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Projektu. W przypadku wprowadzenia zmiany Organizator zobowiązuje się do poinformowania o tym Uczestników poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Konkursu.

VII. REALIZACJA ZADAŃ I RAPORTY

 1. W każdym etapie jest do realizowania 6 zadań, w tym 2 lekcje, 2 konkursy, promocja danego tematu w szkole oraz spotkanie z rodzicami.
 2. Plan zadań oraz materiały niezbędne do realizacji zadań znajdują się na stronie Projektu w zakładkach PLAN ZADAŃ oraz MATERIAŁY.
 3. Terminy realizacji zadań i przesyłania raportów są podane w Terminarzu dostępnym na stronie Projektu w zakładce TERMINARZ.
 4. Z realizacji zadań w danym etapie należy przesłać 1 raport, na który składa się opis realizacji i dokumentacja zdjęciowa z 6 zadań.
 5. Raport może zostać oceniony maksymalnie na 520 punktów, przy czym
  1. Lekcja nr 1 maksymalnie na 100 punktów,
  2. Konkurs nr 1 maksymalnie na 80 punktów,
  3. Lekcja nr 2 maksymalnie na 100 punktów,
  4. Konkurs nr 2 maksymalnie na 80 punktów,
  5. Forum zdrowia dla rodziców maksymalnie na 80 punktów,
  6. Promocja zdobytej wiedzy i podjętych działań maksymalnie na 80 punktów.

Sukces naszej szkoły „Zdrowo jem, więcej wiem” - Galeria zdjęć

w formacie .zip
Back to top