– Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 492) oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493) dyrektor szkoły, wykonując nałożone na niego prawem zobowiązania, informuje:

Tygodniowy zakres treści nauczania ustala się na tożsamy z obowiązującą podstawą programową i zatwierdzonymi rozkładami materiału. Nauczyciele – w miarę możliwości – realizują wszystkie treści programowe zgodne z podstawą programową – zatem tygodniowy zakres treści nie zmienia się.

Realizacja treści programowych odbywa się poprzez:
prowadzenie zajęć online z wykorzystaniem aplikacji, komunikatorów i innych narzędzi,
prowadzenie konsultacji dla uczniów w formie online lub wymiany wiadomości elektronicznych

udostępnianie uczniom materiałów do pracy samodzielnej i następnie monitorowanie poziomu realizacji wskazanych treści

zadawanie prac domowych w formie pisemnej lub wszelkich quizów i arkuszy do wypełnienia online.

Monitorowanie poziomu wiedzy uczniów prowadzi się poprzez: – odpowiedź ustną uczniów w trakcie zajęć online i konsultacji

– zadawane prace domowe

– zadania w formie quizów, arkuszy i innego typu narzędzi dostępnych na platformach internetowych.

Informacje o postępach w nauce oraz uzyskanych ocenach uczniowie oraz ich rodzice uzyskują poprzez wgląd do dziennika elektronicznego szkoły.

Dokumentowanie pracy nauczyciela odbywa się poprzez wypełnianie dziennika elektronicznego
do którego wpisywane są oceny postępów uczniów w nauce, tematy lekcji, obecność uczniów podczas zajęć.

DOTYCZY UCZNIÓW KLAS IV-VIII

Kiedy lekcja realizowana jest poprzez wysłanie/wskazanie uczniom materiałów do pracy własnej – nauczyciel, wysyłając materiały na adres poczty elektronicznej danej klasy, prosi uczniów o potwierdzenie odbioru. Potwierdzenie odbioru przez ucznia świadczy o jego obecności na lekcji. W przypadku braku potwierdzenia, uczeń ma wpisywaną nieobecność. Natomiast podczas lekcji w formie zajęć online, dokonuje się tradycyjnego sprawdzenia i wpisania obecności.

DOTYCZY KLAS I-III

Frekwencję uczniów I-III ustalają wychowawcy klas.

Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do stworzenia zarówno uczniom jak i ich rodzicom możliwości konsultacji odnośnie sytuacji szkolnej ucznia. Konsultacje odbywają się poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz w miarę potrzeb, telefonicznie lub online.

Zadania do samodzielnej pracy będą w dalszym ciągu zadawane w zakładce: zadanie domowe w dzienniku elektronicznym oraz będą przesyłane na maile klasowe.

UPRZEJMIE proszę o systematyczne zaglądanie do dziennika, ponieważ nauczyciele zgłaszają, że są uczniowie, którzy do tej pory nie przesłali ani jednej pracy.

Drodzy Rodzice, sytuacja jest trudna dla nas wszystkich. Prosimy o współpracę, wyrozumiałość i zaangażowanie na miarę swoich możliwości. Każde dziecko ma obowiązek codziennie uczestniczyć w zajęciach i Wy, Drodzy Rodzice musicie tego dopilnować. Zawsze możecie liczyć na nasze wsparcie. Wspólnie stańmy na wysokości zadania!

Od poniedziałku organizujemy dla uczniów klas IV-VIII lekcje online w następującym wymiarze:

j polski – 2 x w tygodniu

matematyka – 2 x w tygodniu

j. angielski – 1 x w tygodniu

j. niemiecki – 1 x w tygodniu

chemia -1 x w tygodniu

fizyka – 1 x w tygodniu

historia 1 x w tygodniu

geografia 1 na 2 tygodnie

biologia 1na 2 tygodnie

przyroda – 1 na 2 tygodnie

 

kl. IV – 6 lekcji + przyroda co 2 tyg.

kl. V – 6 lekcji + biologia, geografia 1 na 2 tyg.

kl.VI – 6 lekcji+ biologia, geografia 1 na 2 tyg

kl.VII – 9 lekcji + biologia, geografia 1 na 2 tyg.

kl. VIII – 9 lekcji + biologia, geografia 1 na 2 tyg.

Harmonogram zostanie przesłany najpóźniej w sobotę 28 marca 2020r. Planujemy prowadzić te zajęcia na Skype. Dalsze informacje będą dostępne u wychowawców.

Pamiętajmy o higienie i zaleceniach GIS!

Pozdrawiamy Anna Szerszeń i Maria Konopka.

Back to top